The Heading ของจดหมายคืออะไร?

The Heading หมายถึงการเขียน ตำบลที่อยู่ของผู้เขียนจดหมายและวันที่เขียนจดหมาย

ตัวอย่างเช่น

125 Phra Arthit Road,

Bangkok

May 26, 2012.

ถ้าเขียนจดหมายโดยกระดาษหัวจดหมาย (LETTER HEAD) ก็เขียนเพียงแต่วันที่ที่เขียนจดหมายเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น

May, 26, 2012.

สำหรับวันที่นั้น อาจเขียนได้สองวิธี คือ

May 26, 2012. หรือ 27th May 2012.

การเขียน The Heading เขียนไว้ชิดทางด้านขวาของกระดาษ และอาจเขียนได้สองวิธีด้วยกันคือการเขียนแบบ “STEP” และ “BLOCK”

การเขียน The Heading ตามแบบ “STEP”

ก็คือเขียนบรรทัดที่สองย่อหน้าไปจากบรรทัดที่หนึ่ง และบรรทัดที่สามย่อหน้าเข้าไปจากบรรทัดที่สอง

การย่อหน้านั้นก็ควรย่อเข้าไปให้ได้ระดับ คือตัวที่สามหรือสี่ของแต่ละบรรทัด

ตัวอย่างเช่น

12/50 Sri Avuthaya Road,

Bangkok, Thailand,

May 28, 2012.

การเขียน The Heading ตามแบบ “STEP” นี้ ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอน (CLOSE PUNCTUATION) คือใส่เครื่องหมาย comma (,) ที่ท้ายบรรทัดที่หนึ่งกับสองและใส่เครื่องหมาย Period หรือ full stop ( . ) ที่ท้ายบรรทัดที่สาม ดังตัวอย่างที่ได้เขียนให้ดูข้างบนนั้น

การเขียน The Heading ตามแบบ “BLOCK” ก็คือการเขียนให้ทุกๆ บรรทัด ของตำบลที่อยู่ของผู้เขียนจดหมาย และวันที่ที่เขียนจดหมายเสมอตรงเป็นแนวเดียวกันลงมา

ตัวอย่างเช่น

130 New Road

Bangkok, Thailand

May 24, 2012.

การเขียน The Heading ตามแบบ “BLOCK” นี้ ไม่ได้ใส่เครื่องหมายวรรคตอน (OPEN PUNCTUATION) ลงข้างหน้าแต่ละบรรทัด ของตำบลที่อยู่ของผู้เขียนจดหมาย และวันที่ที่เขียนจดหมาย แต่จะต้องเขียนเครื่องหมาย comma ( ,) คั่นคำระหว่างเมืองกับประเทศ (คือระหว่าง Bangkok กบ Thailand) และคั่นระหว่างวันที่และปี (คือ 24, 2012) สำหรับข้างหลังอักษรย่อที่อยู่ท้ายบรรทัดนั้นจะต้องใส่ full stop ( . ) เสมอ เช่น

The Nabm Company

35 Fourth Ave.

New York 10, N.Y.

อนึ่งการเขียนวันที่ที่เขียนจดหมายนั้นจะต้องเขียนให้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจอย่างดีสำหรับผู้อ่าน ชื่อของเดือนต้องเขียนอย่างเต็มสมบูรณ์ จะเขียนย่อดังต่อไปนี้ไม่ได้เป็นอันขาด

“10/7/12”

เหตุผลก็คือว่า ชาวอเมริกันอ่านอย่างหนึ่ง แต่ชาวอังกฤษอ่านอีกอย่างหนึ่งดังนี้

10/7/12 ชาวอเมริกันอ่านว่า “October 7,2012”

10/7/64 ชาวอังกฤษอ่านว่า “July 10, 2012”

(Visited 313 times, 1 visits today)