The Complimentary Close หมายถึงอะไร?

The Complimentary Close หมายความถึงคำลงท้ายของจดหมาย ซึ่งอาจเขียนเป็น ๓ บรรทัด ๒ บรรทัด หรือ ๑ บรรทัดก็ได้ (ตามที่ได้เรียนมาแล้ว the Salutation มีความหมายที่เหมาะกับ Good morning หรือ “สวัสดี” ดังนั้น the Complimentary Close ก็ควรมีความหมายเทียบเท่า Goodbye หรือ “ลาก่อน”)

ขอให้สังเกตดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

คำลงทายจดหมายชนิดใช้ ๓ บรรทัด

With my very best love to you.

I remain, My dearest Uncle,

Your affectionate niece,

คำลงท้ายจดหมายชนิดใช้ ๒ บรรทัด

I remain, My dearest Father,

Your affectionate son,

คำลงท้ายจดหมายชนิดใช้บรรทัดเดียว

Your affectionate daughter,

สำหรับบรรทัดที่ ๑ ของคำลงท้ายจดหมายนั้นก็มีวิธีเขียนได้หลายแบบด้วยกัน แบบหนึ่งก็ใช้สำหรับบุคคลอย่างหนึ่ง ขอให้สังเกตจดจำวิธีการเขียนดังต่อไปนี้

ถ้าเขียนถึงญาติ ควรใช้:

With my best love to you,

With my very best love to you,

With my very best love to all at home,

With my best wishes,

With my very best wishes to you all,

ถ้าเขียนถึงเพื่อน ควรใช้ :

With my very best wishes,

With kind regards,

With very best wishes,

With kindest regards,

ถ้าเขียนถึงวงธุระกิจการงาน ควรใช้

With my best compliments,

With my kind regards,

สำหรับบรรทัดที่ ๒ ของคำลงท้ายจดหมาย ก็มีวิธีเขียนหลายแบบ เช่นเดียวกับบรรทัดที่ ๑ เหมือนกันขอให้สังเกตจดจำวิธีการเขียน ดังต่อไปนี้

I remain, Dear Sir,

I remain, Dear Sirs,

I am, Dear Madam,

We remain, Dear Sir,

We remain, Dear sirs,

I beg to remain, Dear Sir,

I beg to remain, Dear Sirs,

I have the honour to be, Sir,

I have the honour to be, Sirs,

หมายเหตุ ถ้าคำขึ้นต้นจดหมายใช้ Dear Sir คำลงท้ายจดหมายก็ใช้ Dear Sir ถ้าคำขึ้นต้นจดหมาย ใช้ Dear Sirs คำลงท้ายจดหมายก็ใช้ Dear Sirs เช่นเดียวกัน

สำหรับบรรทัดที่ ๓ ของคำลงท้ายจดหมายนั้น โดยมากใช้เขียนกันเป็น ๒ แบบด้วยกัน

แบบที่ ๑ ใช้สรรพนาม (Possessive Pronoun) กับกริยา วิเศษณ์ (Adverb) เช่น

Your affectionately,

Yours sincerely,

แบบที่ ๒ ใช้คุณศัพท์ (Adjective) ถไม่คำนาม (Noun) เช่น

Your affectionate daughter,

Your sincere friend,

หมายเหตุ คำว่า Yours ในแบบที่ ๑ นั้นเป็น Possessive Pronoun จึงต้องมี S ข้างท้ายเสมอ ส่วนคำว่า your ในแบบที่ ๒ นั้นเป็นคำ Adjective จึงไม่ต้องใส่ S ลงข้างท้าย

เท่าที่สังเกตเห็นนั้น ปรากฏว่ามีผู้นิยมใช้แบบที่ ๑ มากกว่าแบบที่ ๒ แต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ใจของผู้เขียนจดหมายเอง

ขอให้ดูการเขียนแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ เทียบเคียงกัน ดังนี้

แบบที่ ๑                                       แบบที่ ๒

Yours obediently,                  Your obedient servant,

Yours truly,                              Your true friend,

Yours affectionately,            Your affectionate son,

Yours lovingly,                       Your loving friend.

Yours cordially,                      Your cordial fellow,

Yours respectfully,                Your respectful pupil,

Yours sincerely,                     Your sincere friend,

Yours faithfully,                     Your faithful servant,

สำหรับการเขียนคำลงท้ายของจดหมาย ตามแบบที่ ๑ นั้น ท่านอาจเติมคำว่า very หรือ most ลงไปข้างหลังคำว่า Yours ก็ได้หรือจะเขียนคำว่า Yours ลงไว้ท้ายหลังที่สุดก็ได้

ขอให้สังเกตดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

Yours very obediently,          หรือ Very obediently

yours,

Yours very sincerely,             หรือ Very sincerely

yours,

Yours very cordially,              หรือ Very cordially

yours,

Yours most respectfully,       หรือ Most respectfully

yours,

Yours most faithfully,             หรือ Most faithfully

yours,

Yours most affectionately,    หรือ Most affectionately

yours,

หมายเหตุ ถ้าเขียนคำว่า Yours ไว้ข้างหน้าตัว Y ต้องเขียนตัวใหญ่ แต่ถ้าเขียน Yours ไว้ข้างหลังตัว y ต้องเขียนตัวเล็ก

แบบที่ ๒ จะต้องเขียนคำลงท้ายไปตามตัวอย่างที่ให้เสมอ จะเขียนกันเป็นอย่างอื่นเหมือนกับแบบที่ ๑ ไม่ได้เป็นอันขาด

(Visited 1,145 times, 1 visits today)