SOCIAL LETTERS:INVITATION แบ่งออกเป็นกี่ชนิด

(จดหมายสังคม)

ในตอนแรกได้อธิบายถึงการเชิญ ที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า INVITATION เสียก่อน ดังจะได้ตั้งคำถาม และคำตอบให้เข้าใจ ดังต่อไปนี้

INVITATION ควรแบ่งออกกี่ชนิด ? อะไรบ้าง?

INVITATION ควรแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ

ก. FORMAL INVITATION

ข. INVITATION

Formal Invitation หมายความว่าอย่างไร ?

Formal Invitation หมายความถึงการเชิญที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนโดยมากเป็นการเชิญให้มาในงานพิธีใหญ่ๆ เช่น งานสมรส บวชนาค โกนจุก เป็นต้น

Formal Invitation นี้เป็นการเชิญที่ต้องใช้บัตรเชิญ Formal Invitation อาจเป็นบัตรเชิญที่พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ตามโรงพิมพ์ก็ได้

การส่งบัตรเชิญต้องส่งล่วงหน้าเสมอ อย่างน้อยก็ต้องล่วงหน้าประมาณ ๗-๑๐ วัน เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการฉุกละหุกในส่วนตัวผู้ที่ได้รับเชิญ

ผู้ที่ได้รับเชิญจะต้องเขียนตอบให้ผู้เขียนทราบเสมอว่า จะรับเชิญหรือไม่รับเชิญ ทั้งนี้ก็เพราะจำนวนคนที่เชิญนั้นจำกัด และจะต้องตอบให้ผู้เชิญทราบก่อนวันกำหนดงาน

Informal Invitation หมายความว่าอย่างไร?

Informal Invitation หมายความถึงการเชิญอย่างไม่เป็นแบบแผน อาจเป็นการเชิญโดยจดหมาย โทรศัพท์ เป็นต้น

(Visited 283 times, 1 visits today)