บทความล่าสุด

การใช้สำนวน“cheek by jowl”

"แค่จมูกมาปาก" ความหมาย ใกล้มาก รูปคำ สำนวนอังกฤษ นามวลี ใช้ขยายกริยา สำนวนไทย วิเศษณ์วลี ตัวอย่าง People live cheek by jowl, but don’t neces­sarily mix.... (The Listener 17 Oct 74) ของนั้นอยู่ใกล้ตัวเขามาก แค่จมูกมาปากเท่านั้น แต่เขากลับมองไม่เห็น คำอธิบาย
Read More

สำนวนภาษาอังกฤษ“chain-smoke”

"สูบมวนต่อมวน" ความหมาย สูบบุหรี่มาก สูบไม่หยุด       สูบติดต่อกัน รูปคำ สำนวนอังกฤษกริยาวลี;      สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง Mr. Jones is very nervous. He chain-smokes cigars. (A Dictionary of American Idioms) หมู่นี้วีระติดบุหรี่มาก สูบมวนต่อมวน อาจจะเป็นเพราะใช้ความคิดมาก คำอธิบาย สำนวนอังกฤษ
Read More

สำนวน“catch somebody redhanded”

“จับได้คาหนังคาเขา” ความหมาย จับผิดได้ ในขณะที่กำลังทำการทุจริตอยู่ หรือหลังจากที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง The police caught Bill Sykes red-handed with his pocket full of jewels. (Common English Sayings) I came
Read More

สำนวน“cast pearls before swine”คือ

“ยื่นแก้วให้วานร” ความหมาย เอาของดี ของมีค่าให้แก่คนที่ไม่รู้จักคุณค่าของมัน รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี ตัวอย่าง To play great music to vulgar people is like casting pearls before swine. (Common English Sayings) “โอ้เจ้าวันทองของพี่เอ๋ย ไม่เห็นเลยว่าจะเป็นเช่นนี้ได้ เสียยศเสียศักดิ์สักเท่าไร
Read More

การใช้สำนวน“carry coals to Newcastle”

“เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน” ความหมาย เอาสิ่งของมาให้ผู้ที่มีสิ่งนั้นแล้ว แสดงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสิ่งนั้น เป็นการกระทำที่ไม่มีประโยชน์ รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง It Read more[...]
Read More

ความหมายสำนวน“cannot make (both) ends meet”

“ชักหน้าไม่ถึงหลัง" ความหมาย รายได้กับรายจ่ายไม่พอดีกัน หาได้ไม่พอใช้ รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง He usually cannot make (both) ends meet on “รัสเซียได้เปรียบญี่ปุ่นมากมายนัก ความแร้นแค้นเป็นอันไม่ต้องนึกถึง Read more[...]
Read More

แปลความหมายสำนวน“call a spade a spade”

“ขวานผ่าซาก’’ ความหมาย พูดตรงๆ สิ่งไหนเป็นอย่างไรก็พูดไปตามนั้น โดยไม่รู้จักพลิกแพลงหรือต่อเติมให้น่าฟังขึ้น รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย ประโยค ตัวอย่าง A boy took some money from Dick’s desk and said he borrowed it, but I told him
Read More

การใช้สำนวน“by the pricking of one’s thumbs”

“เขม่นตา” ความหมาย ความรู้สึกที่เป็นลางสังหรณ์ ซึ่งบอกให้ทราบว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น รูปคำ      สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายกริยา สำนวนไทย กริยา ตัวอย่าง By the pricking of my thumbs, I knew that something unpleasant was going to happen that afternoon.
Read More

สำนวน“by hook or by crook”หมายถึง

“ไม่ได้ด้วยเล่ห์ เอาด้วยกล” ความหมาย ทำด้วยวิธีไหนก็ได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ทำวิธีหนึ่งไม่สำเร็จก็เปลี่ยนทำวิธีอื่นต่อไป รูปคำ สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายกริยา สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง The team Read more[...]
Read More

สำนวนอังกฤษ“by a hair’s breadth”

“แค่เส้นยาแดง” ความหมาย เล็กน้อยมาก ระยะที่ใกล้มาก รูปคำ สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายกริยา สำนวนไทย วิเศษณ์วลี ตัวอย่าง You’ve just missed seeing him by a hair’s breadth. He was here just now. (Longman Dictionary of'English
Read More