ความหมายสำนวน“have made one’s bed and have to lie in it”

“ก้มหน้ารับกรรมที่ก่อไว้’’ ความหมาย เมื่อได้ทำสิ่งใดไว้ ก็จะต้องรับผิดชอบและยอมรับผลกรรมที่ได้ทำไว้ รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง I warned him not to change his job but now he is forced…

Read More

สำนวน“have a memory like a sieve”หมายถึง

“ได้หน้าลืมหลัง’’ ความหมาย ไม่สามารถจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องหรือหมดครบถ้วน รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง I was introduced to her twice but I still can’t remember her name…

Read More

ความหมายจากสำนวน“hate somebody like poison”

“เกลียดเข้ากระดูกดำ” ความหมาย เกลียดมาก เกลียดที่สุด รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง   The general was more interested in his per­sonal glory than in the comfort…

Read More

สำนวน“(from) the bottom of one’s heart”แปลว่า

“น้ำใสใจจริง” ความหมาย ความรู้สึกที่แท้จริง ความจริงใจ รูปคำ สำนวนอังกฤษ นามวลี มักจะใช้ตามหลังบุพบท ‘from’ หรือ ‘at’; สำนวนไทย นามวลี ตัวอย่าง A mother loves a baby from the bottom of…

Read More

ความหมายสำนวน“fight tooth and nail”

“สู้จนเย็บตา” ความหมาย สู้จนถึงที่สุด สู้อย่างไม่ย่อท้อ สู้ไม่ถอย รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง It took three policemen to arrest him; he fought tooth and nail…

Read More

สำนวนอังกฤษ“eat one’s cake and have it (too)”

“จับปลาสองมือ” ความหมาย หวังอยากจะได้ทีเดียวพร้อมๆ กันสองอย่าง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง Roger can’t make up his mind whether to go to college…

Read More

สำนวน“cut off one’s nose to spite one’s face”

“ตายประชดป่าช้า” ความหมาย ประชดทำสิ่งที่จะนำความเสียหายมาสู่ตนเอง ในขณะที่รู้สึกโกรธ หรือ ต้องการแก้แค้น รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี ตัวอย่าง In walking out and leaving in the lurch, he really cut…

Read More

การใช้สำนวน“cry wolf”

“เด็กเลี้ยงแกะ” ความหมาย (คนที่) พูดโกหก หลอกลวงว่าจะมีอันตราย รูปคำ สำนวนอังกฤษ กริยาวลี ; สำนวนไทย นามวลี ตัวอย่าง Nobody will believe he is in trouble because he has cried…

Read More