Mar 13, 2014 - Grammar    Comments Off

ตัวอย่างการใช้ TENANTS ,TENETS, TENDER, GIVE, TESTIMONY and EVIDENCE

TENANTS and TENETS tenants (เท-เนินสฺ) n. หมายถึง occupants แปลว่า “ผู้อาศัยหรือผู้เช่า” ตัวอย่าง Several tenants occupied that apartment during the first month. มีผู้เช่าหลายคนเข้ามาเช่าอพาร์ทเม้นท์นั้นในช่วงเดือนแรก The farm has no tenants. นาไม่มีผู้เช่า tenets (เท-เน็ทสฺ) n. หมายถึง principles แปลว่า “หลักการ, Read more[...]
Mar 13, 2014 - Grammar    Comments Off

วิธีการใช้ TASTE, Telling the time

กริยา taste (เทสต์) สามารถนำมาใช้ได้ 3 กรณีคือ 1. ใช้ taste ในความหมาย “มีรสชาติ” กับอาหาร (food) เครื่องดื่ม (drink) ฯลฯ โดยใช้โครงสร้าง “taste + adjective” หรือ “taste of + noun” ในกรณีดังกล่าวนี้ เราจะไม่ใช้ taste กับรูป continuous tenses ตัวอย่าง This tastes delicious. What’s in it? ของนี้รสชาติอร่อยจัง Read more[...]
Mar 13, 2014 - Grammar    Comments Off

การใช้ TAKE and SPEND ในภาษาอังกฤษ

การใช้ take (เทค) และ spend (ซเพ็นดฺ) กับเวลา (time) 1. Take เมื่อใช้กับ เวลา หรือจำนวนเวลาที่ใช้ไป มีหลักการใช้อยู่ 3 โครงสร้าง คือ ก. ประธานที่อยู่หน้า take เป็นบุคคล (person) หรือไม่ใช่บุคคล ตัวอย่าง It took me three hours to get home last night. เมื่อคืนนี้ ผมใช้เวลาเดินทางไปบ้าน Read more[...]
Mar 13, 2014 - Grammar    Comments Off

หน้าที่ของ Suffixes ในภาษาอังกฤษ

suffix (ซับ-ฟิกซฺ) คือ ส่วนประกอบหลังคำหลัก สำหรับ suffix นั้นเปรียบเสมือนกาฝากที่จะต้องเกาะอยู่กับคำหลัก ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งทางด้าน ไวยากรณ์ของคำ (a word’s grammatical ending) เพราะเป็นตัวการที่ทำให้หน้าที่ของคำหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไป คำหลัก    Read more[...]
Mar 13, 2014 - Grammar    Comments Off

การใช้ Subject pronouns ในภาษาอังกฤษ

Subject pronouns (ซับเจ็กทฺ โพรนาวสฺ) หมายถึง คำสรรพนามที่ทำ หน้าที่เป็นประธานของประโยค ได้แก่ เอกพจน์               พหูพจน์ I(ฉัน,ผม,ดิฉัน)         We(พวกเรา) You(คุณ,ท่าน)        You(พวกคุณ,พวกท่าน) He(เขา)                     They(พวกเขา,พวกมัน) She(หล่อน,เธอ) It(มัน) เนื่องจากได้เคยให้ความหมายของคำสรรพนาม Read more[...]
Mar 13, 2014 - Grammar    Comments Off

วิธีการใช้ Subject and Object questions

Subject questions (ซับเจ็กทฺ เควสฺเชิ่นสฺ) หมายถึง “คำถามในส่วนภาคประธาน” ส่วน Object question (อ๊อบเจ็กทฺ เควสเชิ่นสฺ) หมายถึง '‘คำถามในส่วนภาคกรรม” ได้แก่ 1. Who ? คำถาม Who (ฮู) แปลว่า “ใคร”ใช้ถามได้ตั้งที่เกี่ยวกับภาคประธาน (subject) หรือภาคกรรม (Object) Read more[...]
Mar 13, 2014 - Grammar    Comments Off

การใช้ STATUE, STATURE AND STATUTE

statue (สแต-ทิว) n. หมายกึง a piece of sculpture especially of a person or animal แปลว่า “รูปปั้น” ตัวอย่าง The statue of Liberty stands in New York Harbor. รูปเทพีแห่งสันติภาพตั้งอยู่ที่นิวยอร์กฮาร์เบอร์ stature (ซแต-เชอะ) n. หมายถึง a person’s natural height แปลว่า “ความสูงของคน” ตัวอย่าง He is a man of small stature. เขาเป็นคนร่างเล็ก The Read more[...]
Mar 13, 2014 - Grammar    Comments Off

รูปแบบการใช้ STATIONARY and STATIONERY

stationary (สเตชั่นนาริ) adj. หมายถึง standing still; not moving แปลว่า “อยู่คงที่, ไม่เคลื่อนไหว” ตัวอย่าง In ancient times people thought the earth was stationary. ในยุคสมัยโบราณ มนุษย์เรามักจะคิดว่าโลกของเราอยู่นิ่ง Stationary engines are usually horizontal. เครื่องยนต์ที่วางอยู่กับที่มักจะเป็นเครื่องยนต์แนวนอน stationery Read more[...]
Mar 13, 2014 - Grammar    Comments Off

รูปแบบการใช้ SPECIE and SPECIES ในภาษาอังกฤษ

specie (สปิชิ) n. หมายถึง money as coins แปลว่า “เงินเหรียญ” คำนี้เป็นคำรวมไม่มีรูปพหูพจน์ ตัวอย่าง Payment was made in specie. เขาชำระเงินโดยใช้เงินเหรียญ He preferred to be paid in specie, rather than in bank notes. เขาต้องการให้จ่ายเงินเหรียญมากกว่าจะจ่ายเป็นธนบัตร species (สปีชีส) n. หมายถึง Read more[...]
Mar 13, 2014 - Grammar    Comments Off

หลักการใช้ SPEAK and TALK ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ 1. ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) เรามักจะใช้ speak to other people ตัวอย่าง Hello. This is Jim. Can I speak to Susie? ฮัลโหล จิมพูดครับ ขอพูดกับซูซี่หน่อยครับ 2. โดยปกติเราจะใช้ speak กับการพูดแบบมีพิธีรีตอง (formal way) ส่วน talk เป็นการพูดคุยแบบไม่มีพิธีรีตอง Read more[...]
Pages:«1234567...99»