หลักการใช้และความหมายของ MORAL and MORALE

moral (มอ-เริล) มีหลักการใช้และความหมายดังนี้
1. หน้าที่ adjective หมายถึง concerning behaviour or actions แปลว่า “เกี่ยวกับคุณธรรมหรือศีลธรรม”
ตัวอย่าง
The closing of the school may save money, but the Council’s action is wrong by moral standards, as it will do harm to the children.
การปิดโรงเรียนอาจจะช่วยประหยัดเงิน แต่การกระทำของคณะกรรมการอาจจะผิดตามหลักสัจธรรม เพราะการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่เด็กๆ ได้
He leads a moral life.
เขาดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามกรอบของศีลธรรม
2. หน้าที่ noun หมายถึง a good lesson in behaviour that can be learnt from a story or happening แปลว่า “คติธรรมที่ได้จากเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น”
ตัวอย่าง
The moral of this story for children is that brothers and sisters shouldn’t quarrel.
คติธรรมสอนใจเด็กๆ ที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ พี่น้องไม่ควรจะทะเลาะเบาะแว้งกัน
ส่วน morale (เมอ-เร็ล) n. หมายถึง strength of spirit แปลว่า “ขวัญ หรือกำลังใจ”
ตัวอย่าง
The aim of air raids is to destroy the morale of the civilian population.
จุดมุ่งหมายของการทิ้งระเบิดทางอากาศก็เพื่อทำลายขวัญของประชาชนThe morale of the troops rose after the general’s inspiring speech.
ขวัญของกองทหารได้ก่อตัวขึ้นหลังจากการพูดปลุกใจของนายพล
หมายเหตุ : morality play ละครโบราณที่มีเป้าหมายเพื่อสั่งสอนศีลรรรม moral re-armament การฟื้นฟูศีลธรรมจรรยา และ moral turpitude ความเหลวแหลกในทางศีลธรรม เป็นต้น

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,878 times, 1 visits today)