สำนวน (have) clean hands” ที่คล้องจองกับสำนวนไทย

“มือสะอาด”

ความหมาย

มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต ทำอะไรตรงไปตรงมา ไม่ทุจริตคดโกง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

There was much proof against Bill, but he swore he had clean hands.

(A Dictionary of American Idioms)

ตำรวจคนนี้ มือสะอาด ไม่เคยฉ้อราษฎร์บังหลวงใคร จึงเป็นที่เคารพนับถือของลูกน้องทุกคน

คำอธิบาย

คำ ‘clean’ หรือ ‘สะอาด’ ในที่นี้ หมายถึงสะอาดโดย

ปราศจากรอยมลทิน หรือ สิ่งชั่วร้าย บริสุทธิ์ ไม่มีตำหนิ ส่วน ‘hands’ หรือ ‘มือ’ หมายถึงการกระทำ หรือ ความประพฤติ สำนวน “clean hands” หรือ “มือสะอาด” จึงหมายถึง ความประพฤติหรือการกระทำที่ ซื่อสัตย์ สุจริต สำนวน “(have) clean hands” บางทีก็ใช้ว่ “someone’s hands are clean” เช่น I told them that my hands were clean, but they still demanded to search my house for the stolen money. (Longman Dictionary of English Idioms) หรืออาจจะใช้เป็นบุพบทวลี “with clean hands” ซึ่งทำหน้าที่ขยายนาม เช่น John grew up in a bad neighborhood, but he grew up with clean hands. (A Dictionary of American Idioms)

สำนวนไทย “มือสะอาด” เป็นสำนวนที่เพิ่งเกิดขึ้น มีความหมายเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “(have) clean hands” หมายถึง มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ไม่เคยเสียชื่อในทางทุจริตมาเลย

(Visited 151 times, 1 visits today)