การเขียนจดหมายแบบ Hanging Paragraph style

Hanging Paragraph Style หมายความถึงวิธีการเขียนจดหมายเหมือนกับแบบ Block Style แต่ทุกๆ บรรทัด แรกของแต่ละวรรคของข้อความในตัวจดหมายจะต้องถูกเขียนให้ชิดริมกระดาษทางด้านซ้ายมือเป็นแนวเดียวกันลงมา ส่วนบรรทัดอื่นของแต่ละวรรคให้เขียนโดยย่อหน้าจากบรรทัดแรกเข้าไปบรรทัดละ ๕ ตัวอักษร

ขอให้สังเกตดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

35 Sanarm Chai Road

Bangkok

December 12, 2012

Mr. John Smith, office Manager

Smith Company

Bangkok

Dear Mr. Smith :

This letter is an example of the Hanging Paragraph Style of

letters. It is rarely used as it is more difficult and takes

time to write than the other styles.

The distinctive feature of the Hanging Paragraph Style is

that the first line of each paragraph is flush with the left

margin and all the other lines are indented five spaces.

The Inside Address is written in Block Style. It may be in

the standard position or below the Signature to the left,

as in the Official Style. As the address is blocked, open

punctuation is used.

Sincerely yours,

…………………

(chamni Sunthorn)

คำแปลของจดหมายข้างบนนี้

๓๕ ถนนสนามชัย

กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

มร. จอห์น สมิธ

บริษัท สมิธ

กรุงเทพ ฯ

เรียน มร. สมิธ

จดหมายฉบับนี้ เป็นตัวอย่างของการเขียนจดหมายแบบ

Hanging Paragraph มันไม่ใคร่จะถูกใช้มากนัก เพราะว่ามัน

ยากสำหรับการเขียน และกินเวลาเขียนมากกว่าแบบอื่นๆ

รูปร่างทิ่แตกต่างของการเขียนจดหมายแบบ Hanging

Paragraph ก็คือว่าบรรทัดของแต่ละวรรคเขียนริมกระดาษ

ทางด้านซ้ายมือเป็นแนวเดียวกันลงมา และบรรทัดอื่นๆ ก็

เขียนย่อหน้าเข้าไปห้าตัวอักษร

ตำบลที่อยู่ของผู้รับจดหมายนั้น ก็เขียนตามแบบ “Block Style”

อาจเขียนไว้ตามแบบปกติ หรืออาจเขียนไว้ข้างล่างของ

ลายเซ็นก็ได้ และให้ชิดทางด้านซ้ายมือเช่นเดียวกับแบบ

Official Style เมื่อเขียนตำบลที่อยู่ของผู้รับจดหมายตามแบบ

“Block” แล้ว ก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอน

ด้วยความจริงใจ

……………………

(ชำนิ สุนทร)

(Visited 220 times, 1 visits today)