ความหมายและโครงสร้างของคำว่า Get ในภาษาอังกฤษ

get (เก็ท) เป็นคำกริยา ที่ถูกนำมาใช้ในหลายความหมาย และหลายโครงสร้างดังนี้
1. get + noun phrase
ในกรณีนี้ get = receive, obtain, fetch แปลว่า “ได้, ได้รับ, ซื้อมา”
ตัวอย่าง
I got this ring from my mother.
ดิฉันได้รับแหวนวงนี้มาจากแม่
He is hoping to get a job as an engineer.
เขาหวังว่าจะได้งานในตำแหน่งวิศวกร
Would you get some stamps from the post office, please?
คุณช่วยซื้อแสตมป์จากไปรษณีย์มาให้หน่อยได้ไหม
2. get + adjective (phrase)
ในกรณีนี้ get = become ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ verb to be
ตัวอย่าง
If you eat so much, you will get fat.
ถ้าคุณกินมาก คุณก็จะอ้วน
The weather is getting hotter and hotter.
อากาศร้อนขึ้นๆ
We got lost.
เราหลงทาง
3. get + adverb of place
ในกรณีนี้ get = arrive แปลว่า “มาถึง” สำหรับ adverb of place ก็คือ วิเศษณ์ที่บอกสถานที่
ตัวอย่าง
We got here at 9.00 p.m.
เรามาถึงที่นี่ตอนสามทุ่ม
When I get home, I will phone you.
เมื่อผมมาถึงบ้าน ผมจะโทรศัพท์มาหาคุณ
4. get + past participle
past participle ก็คือกริยาช่อง 3 โครงสร้าง get + past participle นี้ มีความหมายเหมือน passive คือ “ถูกกระทำ”
ตัวอย่าง
I don’t get paid very much.
ผมได้เงินเดือนไม่มาก
Nothing gets cleaned here unless I do it.
ที่นี่คงไม่มีใครทำคาามสะอาด ถ้าผมไม่ทำ
5. get + noun/pronoun (phrase) 1 + noun (phrase)2 ในกรณีนี้ get = fetch แปลว่า “ซื้อมา, เอามาให้”
ตัวอย่าง
Could you get me something to eat?
คุณช่วยซื้ออะไรมาให้ผมทานหน่อยได้ไหม
Could you get me a newspaper?
คุณช่วยซื้อหนังสือพิมพ์มาให้ผมฉบับหนึ่งได้ไหม
6. get + someone + to + verb 1
ในกรณีนี้ get = make someone do something แปลว่า “ให้คนใดคนหนึ่งกระทำสิ่งหนึ่ง”
ตัวอย่าง
They tried to get me to sign a cheque.
พวกเขาพยายามจะให้ผมเซ็นเช็ค
Mother got a woman to clean the house.
แม่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งทำความสะอาดบ้าน
7. get + something + verb3
ในกรณีนี้ get = make something be done แปลว่า “ทำให้บางสิ่งสำเร็จ”
ตัวอย่าง
I am getting my bicycle repaired tomorrow.)
(= I am getting someone to repair my bicycle tomorrow)
พรุ่งนี้ผมจะเอารถจักรยานไปซ่อม
I got my hair cut last week.
(=I got a barber to cut my hair last week.)
ผมให้ช่างตัดผมของผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
หมายเหตุ ในโครงสร้างข้อ 6-7 กริยา get ถือว่าเป็น Causative verb ซึ่งมี
2 โครงสร้าง คือ
(1) get + someone + to + verb 1
(2) get + something + verb3
สำหรับ someone หมายถึง “บุคคล” ส่วน something หมายถึง “สิ่งหนึ่ง”
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 9,640 times, 2 visits today)