วิธีการใช้และความหมายของ COMPLEMENT and COMPLIMENT

ทั้ง 2 คำนี้สะกดต่างกันนิดเดียวคือ complement กับ compliment มีวิธีการใช้และความหมายต่างกันดังนี้
(1) complement (คอม-พลิเม็นทฺ) เมื่อทำหน้าที่กริยาจะหมายถึง to fill up or complete แปลว่า ทำให้สมบูรณ์
ตัวอย่าง
My furniture just complemented my sister’s so that together we had what we needed.
เครื่องตกแต่งบ้านของฉันช่วยทำให้เครื่องตกแต่งบ้านของน้องสาวดู สมบูรณ์ขึ้น ช่วยให้เรามีสิ่งที่เราต้องการ
(2) complement เมื่อทำหน้าที่นามจะหมายถึง something that fills up แปลว่า สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้เกิดความสมบูรณ์
ตัวอย่าง
The full complement of this regiment is 1,200 men.
ทหารกรมนี้มีอัตราเต็มที่ 1,200 คน
The ship sails without its full complement of men and stores.
เรือออกเดินทางโดยไม่มีคนและเสบียงเต็มอัตรา
History is the complement of geography.
ประวัติศาสตร์เป็นส่วนประกอบของวิชาภูมิศาสตร์
(3) compliment (คอม-พลิเม็นทฺ) เมื่อทำหน้าที่กริยาจะหมายถึง to express respect or admiration แปลว่า การแสดงความเคารพและยกย่องชมเชย
ตัวอย่าง
He complimented me on my victory.
เขาแสดงความยกย่องชมเชยในความมีชัยของฉัน
(4) compliment เมื่อทำหน้าที่นาม หมายถึง a formal expression of admiration แปลว่า คำสรรเสริญเยินยอ
ตัวอย่าง
She was pleased with his compliments.
เธอพึงพอใจกับคำเยินยอของเขา
That is a lefthanded compliments.
นั่นเป็นคำเยินยอที่แดกดัน
It is a waste of time to sit and hear the hollow compliments and lies of your subordinates.
เสียเวลาที่จะนั่งฟังคำประจบประแจงและคำมุสาของลูกน้องของท่าน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 6,830 times, 1 visits today)