หลักการใช้ There is/are ในภาษาอังกฤษ

There is/are แปลว่า “มี” มีหลักการใช้ดังนี้ There is หรือเขียนแบบย่อคือ There’s + singular countable noun (นามนับได้เอกพจน์) ส่วน There are หรือเขียนแบบย่อคือ There’re plural countable noun (นามนับได้พหูพจน์)…

Read More

รูปแบบการใช้ The ในภาษาอังกฤษ

the เป็น definite article (เดฟินิท อาทิเคิล) ใช้วางหน้าคำนามนับได้รูป เอกพจน์หรือรูปพหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้ซึ่งมีเพียงรูปเอกพจน์ หากมีการระบุ จำเพาะเจาะจง ลองเปรียบเทียบการใช้ a หรือ an ที่ไม่ระบุเจาะจง กับการใช้ the ที่มีการระบุเจาะจง Read more[…]

Read More

ตัวอย่างการใช้ TENANTS ,TENETS, TENDER, GIVE, TESTIMONY and EVIDENCE

TENANTS and TENETS tenants (เท-เนินสฺ) n. หมายถึง occupants แปลว่า “ผู้อาศัยหรือผู้เช่า” ตัวอย่าง Several tenants occupied that apartment during the first month. มีผู้เช่าหลายคนเข้ามาเช่าอพาร์ทเม้นท์นั้นในช่วงเดือนแรก The farm…

Read More

วิธีการใช้ TASTE, Telling the time

กริยา taste (เทสต์) สามารถนำมาใช้ได้ 3 กรณีคือ 1. ใช้ taste ในความหมาย “มีรสชาติ” กับอาหาร (food) เครื่องดื่ม (drink) ฯลฯ โดยใช้โครงสร้าง “taste + adjective” หรือ “taste of…

Read More

การใช้ TAKE and SPEND ในภาษาอังกฤษ

การใช้ take (เทค) และ spend (ซเพ็นดฺ) กับเวลา (time) 1. Take เมื่อใช้กับ เวลา หรือจำนวนเวลาที่ใช้ไป มีหลักการใช้อยู่ 3 โครงสร้าง คือ ก. ประธานที่อยู่หน้า take เป็นบุคคล (person) หรือไม่ใช่บุคคล…

Read More

หน้าที่ของ Suffixes ในภาษาอังกฤษ

suffix (ซับ-ฟิกซฺ) คือ ส่วนประกอบหลังคำหลัก สำหรับ suffix นั้นเปรียบเสมือนกาฝากที่จะต้องเกาะอยู่กับคำหลัก ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งทางด้าน ไวยากรณ์ของคำ (a word’s grammatical ending) เพราะเป็นตัวการที่ทำให้หน้าที่ของคำหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไป คำหลัก    Read more[…]

Read More

การใช้ Subject pronouns ในภาษาอังกฤษ

Subject pronouns (ซับเจ็กทฺ โพรนาวสฺ) หมายถึง คำสรรพนามที่ทำ หน้าที่เป็นประธานของประโยค ได้แก่ เอกพจน์               พหูพจน์ I(ฉัน,ผม,ดิฉัน)         We(พวกเรา) You(คุณ,ท่าน)        You(พวกคุณ,พวกท่าน) He(เขา)                     They(พวกเขา,พวกมัน)…

Read More

วิธีการใช้ Subject and Object questions

Subject questions (ซับเจ็กทฺ เควสฺเชิ่นสฺ) หมายถึง “คำถามในส่วนภาคประธาน” ส่วน Object question (อ๊อบเจ็กทฺ เควสเชิ่นสฺ) หมายถึง ‘‘คำถามในส่วนภาคกรรม” ได้แก่ 1. Who ? คำถาม Who (ฮู) แปลว่า “ใคร”ใช้ถามได้ตั้งที่เกี่ยวกับภาคประธาน (subject)…

Read More

รูปแบบการใช้ STATIONARY and STATIONERY

stationary (สเตชั่นนาริ) adj. หมายถึง standing still; not moving แปลว่า “อยู่คงที่, ไม่เคลื่อนไหว” ตัวอย่าง In ancient times people thought the earth was stationary. ในยุคสมัยโบราณ มนุษย์เรามักจะคิดว่าโลกของเราอยู่นิ่ง…

Read More