พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัดเบญจมบพิตร เพื่อแนะนำชาวต่างชาติ

At the Marble Temple แอท เดอะ ม้าร์เบิล เท้มเพิล ที่วัดเบญจมบพิตร A. CONVERSATION (บทสนทนา) A: This is the Marble Temple. ดิซ อิซ เดอะ ม้าร์เบิล เท้มเพิล…

Read More

ประโยคคำถามแบบ Indirect Question เป็นอย่างไร

คำถามชนิดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นคำถามโดยตรง (Direct Question) คือทั้งประโยคที่พูดนั้นเป็นคำถามทั้งหมด เป็นคำถามจริงๆ แต่มีคำถามอีกชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบของประโยคอื่น คือมีคำพูดเป็นส่วนนำก่อนแล้วจึงตามด้วยคำถาม ซึ่งอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า Read more[…]

Read More