การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ“break one’s word”

“เสียคำพูด”

ความหมาย

ไม่ทำตามคำที่ได้พูดไว้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

You can trust him; he is not the kind of per­son who will easily break his word.

(Handbook of American tdioms’and Idiomatic Usage)

เขาไม่เคย เสียคำพูด ฉะนั้นถ้าเขารับปากกับคุณว่าจะมา ก็คงจะต้องมาแน่

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษใช้คำกริยา ‘break’ หมายถึง ทำให้แตกหัก หรือทำลาย ส่วนสำนวนไทยใช้คำกริยา ‘เสีย’ หมายถึง ละ หรือ ทิ้ง และ “เสียคำพูด” หมายถึง ละ หรือ ทิ้ง คำพูดที่ได้พูดไว้ มีความหมายเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “break one’s word” คือ การทำลาย คำพูดของตนเอง

สำนวนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนี้ อีกสำนวนหนึ่ง คือ “break one’s promise” ตรงกับสำนวน ไทย “เสียสัตย์” หมายถึง การไม่ประพฤติตามคำมั่นสัญญา แสดงถึงความไม่ซื่อตรง เช่น You don’t have to worry; I’ll not break my promise.

เกิดเป็นชายชาติทหาร ไม่ควรจะเสียสัตย์ คุณเคยให้คำมั่น

สัญญาอะไรไว้ ควรจะรักษาไว้ให้ดี

(Visited 371 times, 1 visits today)