แปลสำนวนภาษาอังกฤษ “boil over”

“เดือด (ดาล)”

ความหมาย

โกรธ กลัดกลุ้ม

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยา; สำนวนไทย กริยา

ตัวอย่าง

When Max learned that they had not included him in their plans, he boiled over.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

เมื่อถูกสบประมาท เขารู้สึก เดือดดาล ขึ้นมาทันที

คำอธบาย

นํ้าหรือของเหลวอื่นที่ต้มด้วยความร้อนสูง พอถึงจุดหนึ่ง

มันจะเดือดและไหลล้นออกมานอกภาชนะที่บรรจุ คน

อังกฤษอเมริกันและคนไทยมีความคิดตรงกันในการเปรียบ

นํ้าหรือของเหลวอื่นที่เดือดพล่านจนล้นออกมากับอารมณ์

ของคนที่ร้อนแรง ปันป่วน สำนวนอังกฤษที่มีความหมาย

คล้ายคลึงกันอีกสำนวนหนึ่ง คือ “make one’s blood

boil” หรือ “make the blood boil” หมายถึง ทำให้โกรธมาก มีความหมายเช่นเดียวกับสำนวนไทย ‘’ทำให้เดือดดาล” และมีสำนวนไทยว่า ‘‘เลือดร้อน” หมายถึงโกรธง่าย มีอารมณ์ที่ร้อนแรงเช่นกัน เป็นคำคุณศัพท์ ตรงกับสำนวนอังกฤษ “hot-tempered” และ “hot-headed” เช่น ชายคนนี้เลือดร้อนมาก อีกสำนวนหนึ่งที่มาจากการเปรียบเทียบทำนองเดียวกันนี้ คือ “boiling point” และ “จุดเดือด” หมายถึงช่วงเวลาที่รู้สึกโกรธมาก เช่น When John made the same mistake for the fourth time, his teacher reached the boiling point.

(A Dictionary of American Idioms)

หลังจากถูกแหย่มาหลายวัน ในที่สุดเขาก็ถึง จุดเดือด ลุกขึ้นต่อสู้

(Visited 217 times, 1 visits today)