แปลสำนวนภาษาอังกฤษ “behind someone’s back”

“ลับหลัง”

ความหมาย

การพูด หรือ การทำอะไรโดยไม่ให้ผู้ที่ถูกพูดถึง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี (prepositional phrase) มักจะใช้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ตามหลังกริยา เช่น ‘talk, say, do’

สำนวนไทย กริยาวิเศษณ์

ตัวอย่าง

A true friend will not say unpleasant things about you behind your back.

(Longman Dictionary of English Idioms)

คุณไม่พอใจอะไร ก็พูดออกมาให้หมด อย่าได้เอาไปพูด ลับหลังให้ผิดใจกันมากกว่านี้

คำอธิบาย

การทำอะไรข้างหลังใคร คนๆ นั้นย่อมไม่เห็นความจริง ข้อนี้จึงเป็นที่มาของสำนวนอังกฤษ “behind some­one’s back” และสำนวนไทย “ลับหลัง” ซึ่งหมายถึง การพูดหรือทำอะไรที่ไม่ได้ทำต่อหน้าคนที่พูดถึงหรือที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นการตั้งใจไม่ให้คนๆ นั้นทราบ เพราะเขาอาจจะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจ แสดงให้เห็นเจตนาไม่ดีของผู้พูดหรือผู้กระทำ และแสดงให้เห็นอุปนิสัยของเขาด้วยว่าเป็นคนหลอกลวง ต่อหน้าพูดหรือทำอย่างหนึ่ง ลับหลังก็พูดหรือทำอีกอย่างหนึ่ง

(Visited 1,596 times, 1 visits today)