หลักง่าย ๆ ในการใช้ (a,an) ในภาษาอังกฤษ

a ออกเสียง เอ หรือ เออะ an ออกเสียง แอน หรือ เอิ่น *a/an เป็น indefinite article ใช้ประกอบหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ไม่ชี้ เฉพาะกล่าวขึ้นมาลอยๆ ทั่วไป หลักการใช้ (a,an) ในภาษาอังกฤษ 1. ใช้  a…

Read More

ภาษาอังกฤษหมวดตัว W

WANDER and WONDER wander (วอน-เดอะ) V. หมายถึง to move here and there without any special purpose; to meander แปลว่า “ย้ายไปย้ายมาโดยไม่มีจุดประสงค์ พิเศษใดๆ, อ้อมค้อมไปมา” ตัวอย่าง…

Read More

การใช้ภาษาอังกฤษในหมวดอักษร U

ULTERIOR and UNDERLYING ulterior (อัลเทีย-เรีย) adj. หมายถึง hidden underneath แปลว่า “ที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน” ตัวอย่าง His noble words were contradicted by his ulterior motives. คำพูดที่มีเกียรติของเขาแย้งกับเจตนาภายในของเขา He…

Read More

รูปแบบการใช้ Time Adverbs ในภาษาอังกฤษ

Time Adverbs (ไทมฺ แอ็ดเวิบ) เป็นชนิดของกริยาวิเศษณ์ที่บ่งบอกเวลา ซึ่งมีมากมายในภาษาอังกฤษ กริยาวิเศษณ์ชนิดนี้ใช้เพื่อตอบคำถาม “When?” ตัวอย่าง I spoke to him this morning. ผมพูดกับเขาเมื่อเช้านี้ Question : When did you speak to…

Read More

หลักการใช้ There is/are ในภาษาอังกฤษ

There is/are แปลว่า “มี” มีหลักการใช้ดังนี้ There is หรือเขียนแบบย่อคือ There’s + singular countable noun (นามนับได้เอกพจน์) ส่วน There are หรือเขียนแบบย่อคือ There’re plural countable noun (นามนับได้พหูพจน์)…

Read More

รูปแบบการใช้ The ในภาษาอังกฤษ

the เป็น definite article (เดฟินิท อาทิเคิล) ใช้วางหน้าคำนามนับได้รูป เอกพจน์หรือรูปพหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้ซึ่งมีเพียงรูปเอกพจน์ หากมีการระบุ จำเพาะเจาะจง ลองเปรียบเทียบการใช้ a หรือ an ที่ไม่ระบุเจาะจง กับการใช้ the ที่มีการระบุเจาะจง Read more[…]

Read More

ตัวอย่างการใช้ TENANTS ,TENETS, TENDER, GIVE, TESTIMONY and EVIDENCE

TENANTS and TENETS tenants (เท-เนินสฺ) n. หมายถึง occupants แปลว่า “ผู้อาศัยหรือผู้เช่า” ตัวอย่าง Several tenants occupied that apartment during the first month. มีผู้เช่าหลายคนเข้ามาเช่าอพาร์ทเม้นท์นั้นในช่วงเดือนแรก The farm…

Read More

วิธีการใช้ TASTE, Telling the time

กริยา taste (เทสต์) สามารถนำมาใช้ได้ 3 กรณีคือ 1. ใช้ taste ในความหมาย “มีรสชาติ” กับอาหาร (food) เครื่องดื่ม (drink) ฯลฯ โดยใช้โครงสร้าง “taste + adjective” หรือ “taste of…

Read More