สำนวน“at bay”ใช้ในกรณี

“(หมา) จนตรอก

ความหมาย

ตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน ล่อแหลม เสี่ยงอันตราย ไม่มีทางเลือก จึงจำเป็นต้องหันหน้าเข้าสู้อย่างเต็มที่เพื่อเอาตัวรอด

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวิเศษณ์วลี คุณศัพท์วลี สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

The police chased the thief to a roof, where they held him at bay until more policemen came to help.

The dog ran the rat into a corner, and there the rat turned at bay.

(A Dictionary of American Idioms)

ในสถานการณ์เช่นนั้น เขาต้องสู้อย่างหมาจนตรอก เพราะ ไม่มีใครผ่านมาที่จะให้ความช่วยเหลือเขาได้

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “at bay” และสำนวนไทย “(หมา) จนตรอก” มีความหมายเหมือนกัน และเปรียบกับสุนัขเช่นกันแต่ในสภาพที่ต่างกัน คำ ‘bay’ หมายถึงเสียงเห่าของสุนัข ที่เห่าอย่างไม่ยอมหยุดเมื่อเห็นศัตรู เช่น สุนัขที่ใช้ในการล่าสัตว์เมื่อเห็นสัตว์ที่จะล่า เช่น กวาง มันจะเห่าไม่ยอมหยุด สัตว์ที่ถูกล่าเมื่อได้ยินเสียงเห่า จำเป็นต้องหันกลับมาต่อสู้ เพราะสุนัขนั้นเข้ามาใกล้ตัว ไม่มีทางหลีกเลี่ยง หรือหนีพ้นได้ กวางที่อยู่ในสภาพเช่นนี้จะเรียกว่า ‘The stag stood at bay.’เมื่อเปรียบสัตว์ที่ถูกล่ากับคน จึงหมายถึงคนที่ตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีทางเลือก ต้องหันหน้าต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด

ส่วนสำนวนไทย “หมาจนตรอก’’ หรือจะพูดให้ฟังสุภาพขึ้นเป็น “สุนัขจนตรอก” เปรียบกับสุนัขเช่นกัน คือ สุนัขเมื่อถูกไล่ไปจนตรอกอยู่ในตรอก จวนตัวไม่มีทางไปต่อไป ก็จะหันกลับมาสู้ เปรียบกับคนที่ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงได้ ก็ต้องสู้จนสุดความสามารถ ความแตกต่างของการเปรียบเทียบระหว่างสำนวนอังกฤษและสำนวนไทย คือ ในสำนวนอังกฤษ สุนัขเป็นผู้ที่ทำให้สัตว์อื่นต้องหันกลับมาต่อสู้ เพราะไม่มีทางเลือกอื่น ส่วนในสำนวนไทยตัวสุนัขเองเป็นผู้ที่ถูกต้อนจนมุมและต้องหันกลับมาสู้

สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ “at bay ” คือ “back (to) against the wall หลังติดกำแพง แสดงว่าไม่มีทางหนี ถูกต้อนจนมุม ต้องสู้เพื่อเอาตัวรอด แต่บางครั้งก็อาจจะใช้หมายถึงต้องยอมแพ้ มักจะใช้ตามหลังกริยา ‘have’ เช่น When we had our backs to the wall during the wai everyone had to fight together. (Longman Di tionary of English Idioms) บางทีก็ใช้ “someone back is to (against) the wall” เช่น He was i debt and could not get any help; his back WI against the wall. หรืออาจจะใช้เป็นบุพบทวลี หน้าที่ขยายกริยา คือ “with one’s back to (agains the wall” เช่น The team played with the backs to the wall in the second half.

(Visited 818 times, 1 visits today)