สำนวน as long as:เพราะสิ่งอื่นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

AS long as you’re going to the rugstore any way, buy me some aspirin.
(เพราะคุณก็จะไปร้านขายยาอยู่แล้วก็ซื้อแอสไพรินมาให้ฉันด้วยก็แล้วกัน)
As long as the children are small, we can’t travel.
(เพราะเด็กยังเล็กอยู่เราจึงเดินท่องเที่ยวไม่ได้)
As long as the children are small, we won’t buy furniture.
(เพราะเด็กยังเล็กอยู่เราจึงไม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์)
As long as the children are small, I won’t work.
(เพราะเด็กยังเล็กอยู่ฉันจึงไม่ทำงาน)
As long as the children are small, I’ll teach them at home.
(เพราะเด็กยังเล็กอยู่ฉันจะสอนหนังสือให้เขาที่บ้าน)
As long as the children are small, Mary stays home.
(เพราะเด็กยังเล็กอยู่ แมรี่จึงต้องอยู่บ้าน)
As long as the children are small, we must take care of them.
(เพราะเด็กยังเล็กอยู่ เราจึงต้องดูแลเขา)

(Visited 225 times, 1 visits today)