A handful

สำนวนภาษาอังกฤษ “หยิบมือเดียว”

ความหมาย    

จำนวนเล็กน้อย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นาม; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง  

I gave a lecture but only a handful of people turned up.

(Common English Sayings)

“ข้าพเจ้าได้เคยเห็นเสือป่าและลูกเสือมณฑลกรุงเทพฯ ไปตั้งแถวรับหรือส่งเสด็จคราวละมากๆ แต่ในวันนี้เสือป่า มีสัก หยิบมือเดียว”

(จดหมายเหตุเลียบมณฑลปักษ์ใต้ของสักขี)

คำอธิบาย

คำ ‘handful’ และ ‘หยิบมือ’ หมายถึงปริมาณของที่เอามือหยิบขึ้นครั้งหนึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มาก และเมื่อนำมาใช้เป็นสำนวน “a handful” และ “หยิบมือเดียว” จึงหมายถึง น้อย มีจำนวนน้อยมาก

(Visited 432 times, 1 visits today)