จดหมายถึงเพื่อนแสดงความยินดีในการที่เขาได้รับแต่งตั้ง(To a friend on his appointment)

135 Phya Thai Road

Bangkok

April 12, 2012

Dear Preecha:

     It is with the most sincere pleasure I write to congratulate you on your having been appointed manager of Nam Thai Co., Ltd.

     It is a hundred percent certainly that you thoroughly deserved to get such a high position, because in my opinion, there is no one more capable of hand­ling the affairs of the company than you.

     I sincerely hope that Nam Thai Co., Ltd, will soon advance to a resplendent future through your ability.

Most sincerely yours,

Wanchana

คำศัพท์ที่ควรทราบ

pleasure – ความยินดี

appointed – ถูกแต่งตั้ง

manager – ผู้จัดการ

Co. = company – บริษท

Ltd. limited – จำกัด

certainly – ความแน่นอน

thoroughly – อย่างเต็มที่

deserved – สมควรอย่างแท้จริง

high – สูง

position – ตำแหน่ง

capable – สามารถ

handling – จัดการกับ

affairs – ธุรกิจ

soon – ในไม่ช้า

advance – ก้าวหน้า

resplendent – สุกใส

through – โดยอาศัย

ability – ความสามารถ

Expressions ที่ควรจดจำ

with the most sincere pleasure – ด้วยความยินดีอย่างจริงใจที่สุด

to be appointed manager – ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ

to be a hundred percent certainly – เป็นการแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์

to deserve to get such a high position – สมควรได้รับตำแหน่งสูงเช่นนั้น

to deserve to be appointed…-  สมควรได้รับการแต่งตั้ง

to deserve to be praised – สมควรได้รับการสรรเสริญ

to be capable of handling the affairs – สามารถจัดการกับธุรกิจได้

to advance to a resplendent future – ก้าวหน้าไปสู่อนาคตอันสุกใส

to move forward to a bright future – ก้าวหน้าไปสู่อนาคตอันสุกใส

through (by means of) your ability – โดยอาศัยความสามารถของคุณ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๓๕ ถนนพญาไท

กรุงเทพ ฯ

๑๒ เมษายน ๒๕๕๕

คุณปรีชา ที่รัก

     มันเป็นไปด้วยความยินดีอย่างจริงใจที่สุดที่ผมได้เขียนจดหมายมาแสดงความยินดีต่อคุณ ในเรื่องที่คุณได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการของบริษัทนำไทยจำกัด

     มันเป็นการแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียว ที่คุณสมควรได้รับตำแหน่งอย่างแท้จริง เพราะตามความคิดเห็นของผมแล้ว ไม่มีใครที่สามารถจัดการกับธุรกิจของบริษัทได้ดีไปกว่าคุณ

     ผมหวังอย่างจริงใจว่า บริษัทนำไทยจำกัดจะก้าวหน้าไปสู่อนาคฅอันสุกใสได้ในไม่ช้า ด้วยความสามารถของคุณ

ด้วยความจริงใจอย่างที่สุด

วันชนะ

(Visited 974 times, 1 visits today)