จดหมายอนุญาตให้เปิดบัญชีเงินเชื่อได้(Letter Granting Credit)

My dear Mr. Thanachai I

     Thank you for sending us your references promptly. All the references have been checked, and we see that replies from them are highly satisfactory.

     An account has been opened for you, and we trust that you will make use of it soon and often. You will find your orders will receive prompt attention.

     We send out statements on the last of each month, and we shall appreciate payment sometime within the immediately following one.

Yours very truly,

John Smith

คำศัพท์ที่ควรทราบ

granting – อนุญาต

credit – เงินเชื่อ

checked – ตรวจตรา

highly – อย่างสูง, อย่างมากมาย

satisfactory – พึงพอใจ

account – บัญชี

opened – ถูกเปิด

trust – เชื่อ

use  – ประโยชน์

statements – รายการ, ใบเตือนหนี้

payment – การชำระเงิน

immediately – ทันที

following – ต่อมา, ตามมา

Expressions ที่ควรจดจำ

to have been checked – ได้ถูกตรวจตราแล้ว

to have been examined – ได้ถูกตรวจตราแล้ว

to make use of… –  ทำให้…เป็นประโยชน์

to apply… to your purpose – ใช้… ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุณ to receive prompt attention – ได้รับความเอาใจใส่อย่างทันทีทันใด

to be attended to without delay – ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ชักช้า

to send out statement – ส่งรายการหนี้สิน

to give your written accounts of your financial situation – แจ้งให้คุณทราบถึงฐานะการเงินของคุณ

คำแปลเป็นภาษาไทย

คุณธนชัย ที่นับถือ

     ขอขอบคุณในการที่คุณได้ส่งรายชื่อผู้ที่คุณอ้างอิงมาให้ทราบอย่างทันที่ทันใด ผู้ที่คุณอ้างอิงได้รับการตรวจตราแล้ว และเราเห็นว่าคำตอบจากผู้ที่คุณอ้างอิงได้ปรากฎเป็นที่น่าพอใจอย่างมากมาย

     บัญชีเงินเชื่อได้เปิดไว้แล้วสำหรับคุณ และเชื่อว่าคุณจะทำบัญชีเงินเชื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาในเร็วๆ นี้ และบ่อยๆ ด้วย คุณจะพบว่าคำสั่งของคุณได้รับการเอาใจใส่อย่างทันทีทันใด

     เราส่งรายการหนี้สิน (ไปให้คุณทราบ) ในวันสุดท้าย ของแต่ละเดือน และเราจะขอบคุณสำหรับการชำระเงินของคุณให้เสร็จสิ้นภายในเดือนต่อไป

ด้วยความจริงใจ

จอห์น สมิธ

(Visited 100 times, 1 visits today)