การขอให้ชำระเงินล่วงหน้า(Asking for Payment in Advance)

Gentlemen :

     Thank you for your order for three television I sets. We wonder why you have overlooked the matter I of enclosing your cheque for 22,500 baht to cover the cost and shipping charges.

     We are sorry that we must delay shipping them I to you. Since our terms are always cash in advance we have no facilities for C.O.D. shipment.

     We hope that the misunderstanding about this point will not be an inconvenience to you.

     We will ship the merchandise as soon as we receive the aforementioned amount.

Yours very truly,

Somporn

คำศัพท์ที่ควรทราบ

payment – การชำระเงิน

in advance – ล่วงหน้า

television sets – เครื่องรับโทรทัศน์

wonder – สงสัย, แปลกใจ

overlooked – ละเลย, เพิกเฉย

matter – เรื่อง

enclosing – สอด

cover – ครอบคลุม

cost – ราคา

shipping – เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ

charges – ค่าธรรมเนียม

delay – รอ, รั้งรอ

terms – ข้อตกลง

cash – เงินสด

facilities – วิธีการ, ความสะดวก

shipment – การส่งสินค้า

misunderstanding – การเข้าใจผิด

inconvenience – ความไม่สะดวก

point – วัตถุประสงค์

merchandise – สินค้า

aforementioned – ได้กล่าวไปก่อนแล้ว

amount – จำนวนเงิน

Expressions ที่ควรจดจำ

to wonder = to be surprised – แปลกใจ

to have overlooked = to have paid no attention to – ไม่เอาใจใส่

to cover the cost shipping charges – ที่จะชำระราคาและค่าธรรมเนียมขนส่ง

to be enough to pay the cost and carrying charges – เพียงพอที่จะชำระราคา และค่าขนส่ง

to delay shipping them to you – รั้งรอการขนส่งสินค้าให้แก่คุณไว้ก่อน

to put off sending them to you – รั้งรอการขนส่ง

สินค้าให้แก่คุณไว้ก่อน since = because – เพราะว่า

terms = agreements        – ข้อตกลง

to be an inconvenience to you – เป็นความไม่สะดวกสำหรับคุณ

to cause trouble to you – ก่อให้เกิดความลำบากขึ้นแก่คุณ

to ship the merchandise – ส่งสินค้า

to dispatch (send) the goods – ส่งสินค้า

as soon as = immediately when – ในทันทีที่

aforementioned = mentioned before – ได้กล่าวมาก่อนแล้ว

คำแปลเป็นภาษาไทย

ท่านสุภาพบุรุษที่นับถือ

     ขอขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ สามเครื่อง เราแปลกใจว่าทำไมคุณจึงได้ละเลยในเรื่องสอดใบสั่งจ่ายเงิน ๒๒,๕๐๐ บาทมาด้วย เพื่อชำระค่าเครื่องรับและค่าขนส่งโดยทางเรือ

     เราเสียใจว่า เราต้องรั้งรอการส่งเครื่องรับโทรทัศน์ ไปให้คุณไว้ก่อน เพราะว่าข้อตกลงของเราเป็นเรื่องการขาย โดยรับเงินสดล่วงหน้า เราไม่มีนโยบายที่จะขายสินค้าโดยเก็บเงินปลายทาง

     เราหวังว่าการเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์เช่นนี้ คงไม่ทำความลำบากให้แก่คุณ

     เราจะส่งเครื่องรับโทรทัศน์ไปให้คุณในทันทีที่เราได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว

ด้วยความสุจริตใจ

สมพร

(Visited 2,425 times, 1 visits today)