ร้องเรียนใบสั่งจ่ายที่ถอนเงินไม่ได้(Complaining of a Bad Cheque)

Dear Mr. Smith :

     I very much regret to have to inform you that your cheque bearing the date of December 15, drawn to me in the amount of 2,000 bant for a television set is not good.

     On December 16, I deposited the cheque in the Bangkok Bank. I received it back this morning with the notation “Refer to the Drawer.”

     I should be obliged if you would send me at once certified cheque for the aforementioned amount.

     Your prompt attention will enable me to adjust my account with the bank and to return your original cheque.

Yours very truly,

Chom Choomchai

คำศัพท์ที่ควรทราบ

cheque – ใบสั่งจ่าย

bearing – ถือ,ลง (วันที่)

drawn to – ถูกจ่ายให้

television set – เครื่องรับโทรทัศน์

deposited – ฝาก

bank        – ธนาคาร

notation – การบันทึก

refer – ถาม

drawer – ผู้ถอน

obliged – ขอบคุณ

certified – ซึ่งถูกต้อง

aforementioned – ซึ่งได้กล่าว…..ไปแล้ว

enable – ทำให้สามารถ

adjust – จัดการเติม

account – บัญช

Expressions ที่ควรจดจำ

bearing the date of December 15 – ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม

dated December 15        – ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม

drawn to me = written in formal order to me – สั่งจ่ายให้ผม

to deposit the cheque in bank – ฝากใบสั่งจ่ายกับธนาคาร

to put the cheque in a bank – ฝากใบสั่งจ่ายกับธนาคาร

prompt attention = immediate attention – การเอาใจใส่ทันที

to adjust my account – จัดการบัญชีของผมให้ถูกต้อง

to put my account in order – จัดการบัญชีของผมให้ถูกต้อง

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนคุณสมิธ ที่นับถือ

     ผมมีความเสียใจที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบว่า ใบสั่งจ่ายของคุณลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม สั่งจ่ายให้ผมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าเครื่องรับโทรทัศน์หนึ่งเครื่องนั้น เป็นใบสั่งจ่ายที่ใช้ไม่ได้

     เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ผมได้ฝากใบสั่งจ่ายเข้าธนาคารกรุงเทพฯ ผมได้รับใบสั่งจ่ายคืนกลับมาพร้อมด้วย คำบันทึกว่า “โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย”

     ผมจะขอบคุณมาก ถ้าคุณจะส่งใบสั่งจ่ายที่ถูกต้อง สำหรับจำนวนเงินดังกล่าวแล้วไปให้ผมโดยทันที

     การเอาใจใส่ของคุณในเรื่องนี้อย่างทันที จะทำให้ผมสามารถจัดการบัญชีของผมที่ธนาคารได้ถูกต้องและก็จะได้ส่งใบสั่งจ่ายฉบับเดิมของคุณกลับคืนมา

ด้วยความจริงใจ

ชม ชุ่มใจ

Reply to the Previous Letter

การตอบสำหรับจดหมายฉบับก่อน

Dear Mr. Choomchai :

     I regret very much to hear that my cheque for 2,000 baht was dishonoured, and caused a great inconvenience to you.

     I have had very heavy payments to meet recently and some of my debtors have failed to keep their word. All this has made me unable to put the 2,000 baht into the bank before the due date.

     Enclosed is my cheque for the same amount, which you can cash at any time, and please dispatch the original one by return.

     Hoping that the relations between us will remain the same.

Yours very sincerely,

Tom Smith

คำศัพท์ที่ควรทราบ

dishonoured – ถูกปฏิเสธไม่จ่ายเงิน

caused – ได้ก่อให้เกิด

inconvenience – ความลำบาก

recently – เมื่อเร็วๆ นี้

debiors – ลูกหนี้

due – ครบกำหนดชำระ

cash – ขึ้นเป็นเงินสด

dispatch – ส่ง

relations – สัมพันธภาพ

remain – คงเป็นอยู่

same – เหมือนเช่นเดิม

Expressions ที่ควรจดจำ

to be dishonourd – ถูกปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงิน

to be refused to pay money – ถูกปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงิน

to have very heavy payments to meet – มีค่าใช้จ่ายอย่างมากที่จะต้องชำระ

to have very heavy expenses to pay – มีค่าใช้จ่ายมากที่จะต้องชำระ

to fail to keep their word – เพิกเฉยไม่รักษาคำพูดของเขา

to fail to keep their promise – เพิกเฉยไม่รักษาสัญญาของเขา

to cash a cheque – สั่งจ่ายใบขึ้นเงินเป็นเงินสด

to get money in exchange for a cheque – เอาใบสั่งจ่ายไปแลกเปลี่ยนเงินสด

to dispatch = to send = to forward – ส่ง

by return by the next post out – โดยเที่ยวเมล์หน้า

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนคุณชุ่มใจ ที่รัก

     ผมมีความเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ทราบว่า ใบสั่งจ่ายของผมได้ถูกปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงิน และได้ก่อให้เกิดความลำบากอย่างใหญ่หลวงขึ้นแก่คุณ

     เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้มีค่าใช้จ่ายอย่างมากมายที่จะต้องชำระ และลูกหนี้บางคนของผมก็ละเลยไม่รักษาคำพูด ทั้งหมดนี้แหละครับที่ได้ทำให้ผมไม่สามารถนำเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ไปเข้าธนาคารก่อนวันครบกำหนดจ่าย

     ผมได้สอดใบสั่งจ่ายของผมสำหรับเงินสดจำนวนเช่นเดิมมาด้วยแล้ว ซึ่งคุณจะไปขึ้นเป็นเงินสดเวลาใดก็ได้ และขอได้โปรดส่งใบสั่งจ่ายฉบับเดิมมาคืนให้ผมทันที

     หวังว่า สัมพันธภาพระหว่างเราคงเป็นเช่นเดิม

ด้วยความสุจริตใจ

ทอม สมิธ

(Visited 166 times, 1 visits today)