โครงสร้าง Passive Reporting Clauses

ในเรื่อง Passive Reporting Clauses (พาสซิฟวฺ ริพอทิ่ง คลอสิส) ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวรายงานทัศนะความเห็น (opinion) การเสนอแนะ (suggestion) ความเชื่อ (belief) ความคิด (thought) การคาดการณ์หรือคาดคะเน (expecta¬tion or estimation) และการรายงาน (report) ประกอบด้วย 2 โครงสร้าง คือ
โครงสร้างที่ 1 : Personal subject + passive + to infinitive
หรือ
โครงสร้างที่ 2 : Impersonal subject + passive + that-clause

ทั้งสองโครงสร้างนี้ มักเกิดจากคำกริยา (verb) ต่อไปนี้คือ say, think, believe, consider, know, suppose, understand, report, expect, allege, claim, acknowledge, estimate, fear, hope และ assume
ตัวอย่าง
1.     A : Someone says that Mr. Ross is a millionaire.
P :     (1) Mr. Ross is said to be a millionaire.
(2) It is said that Mr. Ross is a millionaire.
2.     A : Some people thought that two people had died in the
accident.
P :     (1) Two people were thought to have died in the accident.
(2) It was thought that two people had died in the accident.
มีคนคัดว่าทั้งสองคนได้ตายไปแล้วในอุบัติเหตุ
3.    A : The news reports that the prime minister is seriously ill.

P:     (1) The prime minister is reported to be seriously ill.
(2) It is reported that the prime minister is seriously ill. มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีป่วยหนัก
4.    A : Someone believes that a cow has cured over 100 people
P :     (1) A cow is believed to have cured over 100 people.
(2) It is believed that a cow has cured over 100 people.
เชื่อกันว่ามีวัวตัวหนึ่งได้ช่วยรักษาผู้คนมากกว่า 100 คน
5.    A : People say that women are the weaker sex.
P :     (1) Women are said to be the weaker sex.
(2) It is said that women are the weaker sex.
(หมายเหตุ → A = Active ; P = Passive)

อีกโครงสร้างหนึ่งของ Passive ก็คือ There + passive + to be ซึ่งมักใช้กับคำกริยา ได้แก่ allege, believe, fear, know, report, say, suppose และ think โดยมีข้อสังเกตของการใช้โครงสร้างนี้คือ หลัง to be จะตามด้วยคำนาม (noun) หรือนามวลี (noun phrase) ดังโครงสร้าง
There + passive + to be + noun (phrase)   
ตัวอย่าง
1. There is said to be plenty of oil off the seacoast.
มีคนพูดกันว่า มีน้ำมันอยู่มากมายนอกฝั่งทะเล
2. There is supposed to be a fall in oil prices.
มีคนคิดกันว่า ราคาน้ำมันจะตก

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 9,083 times, 10 visits today)