โครงสร้างของ Future Perfect ในภาษาอังกฤษ

Future Perfect (ฟิวเชอะ เพอเฟ็กทฺ) เป็นรูปกาลชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญ ในเชิงโครงสร้างของภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปและหลักการใช้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รูปของ Future Perfect
(1) Statement form (สเตทเม้นทฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป บอกเล่า” ประกอบด้วย
ภาคประธาน + will/shall + have + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย will เป็นกริยาช่วย (helping verb) ที่ใช้ได้กับภาคประธานทุก ประเภท ทุกบุรุษ เช่น I will, We will, He will, She will, They will, The teacher will (ตัวย่อของ will คือ ’ ll)
shall เป็นกริยาช่วย ใช้ได้เฉพาะกับภาคประธาน I และ We เท่านั้น เช่น I shall, We shall (ตัวย่อของ shall คือ ’ ll)
is/am/are going to สามารถใช้แทนคำว่า will/shall ได้ โดยมีความหมายเดียวกัน
ตัวอย่าง
I shall have finished it by noon.
ผมจะทำมันเสร็จก่อนเที่ยงวัน
He will have graduated no later than June.
เขาจะเรียนจบไม่เกินเดือนมิถุนายน
By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.
ก่อนที่เขาจะกลับบ้าน เธอก็จะทำความสะอาดบ้านทั้งหลังเสร็จ
(2) Negative form (เนเกอทิฟวฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป ปฏิเสธ” ประกอบด้วย
ภาคประธาน + will/shall + not + have + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย รูปย่อของ will not = won’t    shall not = shan’t
ตัวอย่าง
I won’t have reached there by noon.
ผมจะไม่มีทางไปถึงที่นั่นก่อนเที่ยงวัน
The teacher won’t have tested us by next week.
ครูจะไม่ทดสอบพวกเราก่อนสัปดาห์หน้า
(3) Yes-No question (เยส โน เควสเชิ่น) หรือในภาษาไทยคือ คำถาม ที่ผู้ตอบจะตอบว่า Yes/No ประกอบด้วย
Will/Shall + ภาคประธาน + have + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
ตัวอย่าง
Will Mary have come back from school before we leave?
แมรี่จะกลับมาจากโรงเรียนก่อนที่เราจะออกไปหรือเปล่า
Shall we have finished our work by nine o’clock?
เราจะทำงานเสร็จก่อน 9 นาฬิกาไหม
(4) Wh-word question (ดับเบิลยู เอช เวิด เควสเชิ่น) หรือในภาษา ไทยคือ “คำถามที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Wh-words ได้แก่ What, When, Where, Why, How long, … ฯลฯ ประกอบด้วย
Wh-word + will/shall + ภาคประธาน + have + กริยาแท้ช่อง 3 + ส่วนขยาย
ยกเว้น “Who” ซึ่งแบ่งได้ 2 โครงสร้าง คือ
Who + will/shall + have + กริยาแท้ช่อง 3 + ส่วนขยาย
เมื่อคำตอบทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยค
Who + will/shall + ภาคประธาน + have + กริยาแท้ช่อง 3 + ส่วนขยาย
เมื่อคำตอบทำหน้าที่เป็นภาคกรรมของประโยค
ตัวอย่าง
What are we going to have studied by the time the term ends? เราจะได้เรียนอะไรอีกก่อนที่จะสิ้นภาคการศึกษา
Somsak will have studied English by the time you come.
A : Who will have studied English by the time you come?
B : Somsak.
ก – ใครจะเรียนภาษาอังกฤษก่อนที่คุณจะมา
ข – สมศักดิ์
The teacher will have punished the boy before we leave.
A : Who will the teacher have punished before we leave?
B : The boy.
ก – ครูจะลงโทษใครก่อนที่เราจะออกไป
ข – เด็กผู้ชายคนนั้น
การใช้ Future Perfect
1. ใช้เพื่อกล่าวถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเสร็จสมบูรณ์ไม่เกินไปจากเวลาใดๆ ที่กำหนดไว้ในอนาคต (to talk about an action or event that will be completed by or not later than a certain time in the future) ดัง ไดอะแกรม

future4
ตัวอย่าง
By the next time I see you, I will have graduated from the university.
ก่อนที่จะเจอคุณครั้งหน้า ผมก็จะเรียนจบจากมหาวิทยาลัย
I will have retired by the year 2020.
ผมจะเกษียณก่อนปี ค.ศ.2020
We shall have finished our work by noon.
เราจะทำงานเสร็จก่อนเที่ยงวัน
2. ใช้ร่วมกับ nonaction verbs เพื่อแสดงว่าบางสิ่งจะดำเนินไปจนกระทั่ง การกระทำอีกอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังไดอะแกรม

future5
ตัวอย่าง
I will graduate in June. I will see you in July.
By the next time I see you. I will have graduated.
ดิฉันจะเรียนจบในเดือนมิถุนายน ดิฉันจะเจอคุณในเดือนกรกฎาคม ก่อนจะเจอกันครั้งหน้า ดิฉันก็จะสำเร็จการศึกษาแล้ว
หมายเหตุ ข้อสังเกตในการใช้ Future Perfect คือ มักมีวลีแสดงเวลาในอนาคต (future time expressions) ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า bybefore…, not later than …. not… till/until… ซึ่งวลีที่แสดงเวลาเหล่านี้แสดงถึง การกระทำที่จะสำเร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 971 times, 1 visits today)