โครงสร้างการใช้ Possessive pronouns

possessive pronouns (พอสเซสซิฟวฺ โพรนาวสฺ) เป็นคำสรรพนามที่บ่งแสดงการเป็นเจ้าของ มีโครงสร้างแตกต่างไปจากการใช้ possessive adjective คือ
possessive adjective + noun
แต่สำหรับกรณีของ possessive pronouns จะมีการเอ่ยถึง noun มาก่อน ฉะนั้นจึงไม่มีการวางคำนามไว้ด้านหลัง possessive pronouns อีก ดังนั้น จึงพอสรุปโครงสร้างได้เป็น
noun    …………+ possessive pronoun
possessive pronouns ในภาษาอังกฤษมีดังต่อไปนี้
                                                เอกพจน์            พหูพจน์
สรรพนามแสดงเจ้าของบุรุษที่ 1     mine (ของผม)     ours (ของพวกเรา) สรรพนามแสดงเจ้าของบุรุษที่ 2                       yours (ของคุณ)  yours (ของพวกคุณ)
สรรพนามแสดงเจ้าของบุรุษที่ 3     his (ของเขา)        theirs (ของพวกเขา)
hers (ของเธอ, ของหล่อน)
หมายเหตุ คำว่า its จะไม่ใช้เพื่อทำหน้าที่เป็น possessive pronoun
การใช้
1. เนื่องจาก possessive pronouns ใช้แทนที่ได้ทั้ง possessive adjective และ noun ที่มันขยาย ฉะนั้นเมื่อใช้ possessive pronouns จึงไม่ต้องมีคำนานตามหลัง
ตัวอย่าง
My house is there. Yours is here.
=My house is there. Your house is here
บ้านของผมอยู่ที่นั่น บ้านของคุณอยู่ที่นี่
Their flat is smaller than ours.
= Their flat is smaller than our flat.
แฟลตของพวกเขามีขนาดเล็กกว่าแฟลตของพวกเรา
I found my shirt, but Steven couldn’t find his.
=I found my shirt, but Steven couldn’t find his shirt.
ผมหาเสื้อเชิ้ตของผมเจอ แต่สตีเวนหาเสื้อเชิ้ตของเขาไม่เจอ
Our cat and theirs are playing in the garden.
=Our cat and their cat are playing in the garden.
แมวของเราและแมวของพวกเขากำลังเล่นกันในสวน

2. ใช้ possessive pronoun ในโครงสร้าง……noun + of+possessive
pronoun ซึ่งมีความหมายว่า…….of + possessive adjective + plural noun ลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า double possessive หรือการแสดงการเป็นเจ้าของ 2 ลักษณะโครงสร้าง คือ โครงสร้างแรกแสดงด้วยการใช้คำว่า of และโครงสร้างสอง แสดงด้วยการใช้ possessive pronoun
ตัวอย่าง
A friend of mine has invited me to his birthday party.
=One of my friends has invited me to his birthday party.
เพื่อนคนหนึ่งของฉันได้เชิญฉันมางานเลี้ยงวันเกิดของเขา
Susan is having lunch with some colleagues of hers.
=Susan is having lunch with some of her colleagues.
ซูซานจะรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเธอบางคน
Can I borrow a pencil of yours?
= Can I borrow one of your pencils?
ผมขอยืมดินสอของคุณแท่งหนึ่งได้ไหม
All colleagues of mine were killed in the car accident.
=All of my colleagues were killed in the car accident.
เพื่อนร่วมงานของผมทุกคนเสียชีวิตหมดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ข้อควรจำ หลัง of สามารถใช้ possessive pronouns เช่น mine, yours, his, hers, ours, theirs แต่จะใช้ object pronouns ไม่ได้
ตัวอย่าง
ผิด A friend of me is coming to visit me.
ถูก A friend of mine is coming to visit me.
ผิด Susan is having lunch with some colleagues of her.
ถูก Susan is having lunch with some colleagues of hers.

3. คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของ possessive pronouns ก็คือ สามารถใช้ในการตอบคำถาม “Whose    ?” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Man    :Whose coat is this?
เสื้อนอกตัวนี้ของใคร
Woman : Mine.
(= It’s my coat.)
ของดิฉันค่ะ
1st man :Whose book is this?
หนังสือเล่มนี้ของใคร
2nd man : It’s hers, I think.
(= It’s her book, I think.)
ผมคิดว่าของเธอ

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 19,593 times, 17 visits today)