การแสดงความยินดีและให้พร เป็นประโยคภาษาอังกฤษ

(Congratulations & Wishes)
ในการแสดงความยินดี เมื่อมีคนประสบความสำเร็จหรือโชคดี และการอำนวยอวยพรหรือความปรารถนาดีในโอกาสต่างๆ นั้น สามารถใช้ประโยคได้หลายอย่างเช่นเดียวกัน ซึ่งจำแนกได้ดังต่อไปนี้
1. ประโยคบอกเล่า (Statement) โดยปกติใช้กริยาแสดงความยินดี หรือความปรารถนาความหวัง เช่น Congratulate, wish ดังโครงสร้างต่อไปนี้
I congratulate you on ….
I wish you ….
I hope you ….
ตัวอย่าง
I congratulate you on your graduation.
ฉันขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณสำเร็จการศึกษา
I congratulate you on your winning the contest.
ฉันขอแสดงความยินดีที่คุณชนะการประกวด
I wish you a happy new year.
ฉันขอให้คุณมีความสุขในปีใหม่ด้วย
I wish you every kind of happiness.
ขอให้คุณประสบแต่ความสุขทุกอย่าง
I hope you succeed in your life.
ขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต
I hope you be happy and successful forever.
ฉันขออวยพรให้คุณประสบแต่ความสุขความสำเร็จตลอดไป
2. ประโยคคำสั่ง (command) เป็นรูปคำสั่งแต่มีความหมายเป็น การอวยพร ที่นิยมใช้มีดังนี้
Have ….
Enjoy ….
ตัวอย่าง
Have a good time.
ขอให้สนุกสนาน
Have a good journey.
ขอให้เดินทางด้วยความสนุกสนานและปลอดภัย
Have a nice day.
ขอให้สนุกสนาน
Enjoy your class.
ขอให้เรียนกันอย่างสนุก
Enjoy yourself.
ขอให้สนุกสำราญ
3. ประโยคคำถาม (Question) เป็นรูปประโยคคำถามแบบ Yes/No คือขึ้นต้นประโยคด้วยกริยา แต่มีความหมายเป็นการอวยพร โดยใช้กริยา May และประธานเป็น You ดังโครงสร้างต่อไปนี้
May you…..
ตัวอย่าง
May you succeed in your life.
ขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต
May you be happy.
ขอให้คุณจงมีความสุข
May you be lucky.
ขออวยพรให้คุณจงโชคดี
4. วลี (Phrase) ในการอวยพรหรือแสดงความยินดีนั้น บางครั้งอาจจะไม่พูดเป็นประโยคก็ได้ ใช้เพียงรูปวลีซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกันกับประโยคตามที่กล่าวแล้ว วลีที่นิยมใช้มีดังนี้ Congratulations to you on …
ขอแสดงความยินดีกับคุณที่ …
Happy Birthday.
สุขสันต์วันเกิด
Happy New Year.
สวัสดีปีใหม่
Good luck to you.
ขอให้คุณจงโชคดี
Bon voyage.
ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย
แบบฝึกหัด
จงสร้างข้อความต่อไปนี้ให้เป็นโครงสร้างสำหรับการแสดงความยินดีและให้พร
1. Congratulate someone for getting a scholarship
2. Congratulate someone for winning a contest
3. Congratulate someone for winning a prize
4. Congratulate someone for getting a promotion
5. Congratulate someone for getting a job
6. Congratulate someone for graduating
7. Wish someone a good trip
8. Wish someone success in education
9. Wish someone happiness
10. Wish someone enjoyment
ตัวอย่าง
I congratulate you on getting a scholarship.
I hope you get a scholarship.
Congratulations to you on getting a scholarship.
I wish you success in your education.
May you be successful in your education.
โครงสร้างสำหรับแสดงความยินดีและให้พร มีดังนี้
I congratulate you on………
I wish you………..
I hope you……..
Congratulations to you on……..
May you………
Have……….
Enjoy………
Happy………
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

(Visited 31,923 times, 48 visits today)