แปลสำนวน“take something with a pinch (grain) of salt”

“ฟังหูไว้หู”

ความหมาย

ไม่เชื่อเรื่องที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นความจริง หรือถูกต้องทั้งหมด

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

I discovered that the stories he told me about his childhood were all lies, so now I take everything he says with a pinch of salt. (Longman Dictionary of English Idioms)

“จง ฟังหูไว้หู  คบผู้คน

สืบยุบลเสียให้แน่อย่าแร่ไป”

(สุภาษิตสอนหญิง)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “take something with a pinch (grain) of salt” คงมาจากการแปลวลีในภาษาละติน สมัยกลาง (medieval Latin) คือ ‘cum grano salis’ ซึ่งแปลตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษว่า ‘with a grain of salt’ ในที่นี้ความหมายเกี่ยวข้องกับการไม่เชื่อ สำนวนนี้จึงหมายถึง ไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปทั้งหมด โดยตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้น จริงเท็จ ถูกต้องเพียงใด สำนวนนี้บางทีก็พูดว่า “take with a grain of snuff” แต่ปัจจุบันไม่ค่อยใช้กันแล้ว

สำนวนไทย “ฟังหูไว้หู” หมายถึง ฟังด้วยหูข้างเดียว ปิดหูอีกข้างหนึ่งไว้ ไม่เปิดฟังทั้งสองข้าง เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึง การรับฟังคำพูด หรือเรื่องราวต่างๆ แต่ไม่เชื่อไปทั้งหมด เพียงแต่รับฟังเท่านั้น ฉะนั้น จึงมีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนอังกฤษ “take some­thing with a pinch (grain) of salt”

(Visited 1,884 times, 1 visits today)