แปลสำนวน“play one’s card right”

“ทิ้งไพ่ถูกใบ”

ความหมาย

ฉลาดรอบคอบในการประพฤติ หรือ ปฏิบัติสิ่งต่างๆ ทำให้ได้รับผลประโยชน์ หรือ ผลดีแก่ตนเอง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The competition is strong, but if we play our cards right, we may yet win that contract. (Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

ถ้าคุณ ทิ้งไพ่ถูกใบ คุณก็มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง และเงินเดือนสูงขึ้น

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “play one’s card right” บางทีก็พูดว่า “play one’s card well” มาจากการเล่นไพ’ ถ้าเล่นไพ่ได้ดี หรือถูกต้องย่อมจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ เมื่อเป็นสำนวนจึงหมายถึง การกระทำที่ฉลาดซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ แล้วจะนำผลประโยชน์มาให้

สำนวนไทย “ทิ้งไพ่ถูกใบ” คนไทยใช้ ‘ทิ้งไพ่’ แทนที่จะเป็นเล่นไพ่ ดังที่ใช้ในสำนวนอังกฤษ การทิ้งไพ่ถูกใบก็ทำให้ชนะคู่ต่อสู้ได้เช่นกัน “ทิงไพ่ถูกใบ” จึงมีความหมายเช่นเดียวกับ “เล่นไพ่ถูก (ดี)”

(Visited 219 times, 1 visits today)