แปลสำนวน“beyond price”

“หาค่ามิได้”

ความหมาย

มีค่ามากจนไม่อาจกำหนดค่า หรือราคาได้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวิเศษณ์วลี

สำนวนไทย กริยาวลี ใช้ขยายคำนาม

ตัวอย่าง

The Queen wore a long purple dress and a crown decorated with jewels beyond price. (Longman Dictionary of English Idioms)

วัตถุโบราณเหล่านี้ เป็นของหาค่ามิได้ มีเงินมีทองมากมายก็ไม่สามารถจะซื้อได้

คำอธิบาย

ในสำนวนอังกฤษ “beyond price” คำ ‘beyond หมายถึง ขึ้นหน้า จับไม่ถึง เอื้อมไม่ถึง สำนวนนี้จึงหมายถึง มีราคาหรือค่าสูงมากจนไม่อาจจะซื้อได้ มีความหมายเช่นเดียวกับสำนวนไทย “หาค่ามิได้’’ สำนวนนี้ มิได้หมายความว่าไม่มีค่า แต่มีความหมายตรงข้าม คือ มีค่ามากจนไม่อาจจะประมาณค่า หรือกำหนดราคาได้ สำนวนอังกฤษ “beyond price” อาจจะใช้ “above price” หรือ “without price” ก็ได้

(Visited 209 times, 1 visits today)