แปลสำนวน “the sooner the better”

ยิ่งเร็วยิ่งดี’’

ความหมาย

ไม่ควรจะรีรอ หรือ ผัดผ่อน รีบลงมือทำ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวิเศษณ์วลี; สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

The sooner you get over an attack of self-pity the better.

(horoscope, The sun 5 Nov 74)

คุณจะให้ผมเริ่มทำงานเมื่อไร – ยิ่งเร็วยิ่งดี

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “the sooner the better” บางครั้งจะปรากฎอยู่โดดๆ เช่น I asked her if I could have the culprits thrown into the Tower. ‘Of course…,’ she told me. ‘The sooner the better.’ (Woman’s Own 16 Nov 74) บางครั้งจะมี วิเศษณ์วลีตามหลัง ‘the better’ เช่นตัวอย่างข้างต้น สำนวนไทย “ยิ่งเร็วยิ่งดี” ก็เช่นกัน อาจจะปรากฎอยู่โดดๆ หรืออาจจะมีกริยานำหน้า เช่น อ่านยิ่งเร็วยิ่งดี

(Visited 934 times, 1 visits today)