แปลสำนวน “see the world”

“เห็นโลก”

ความหมาย

มีประสบการณ์ในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ทั้งสุขทั้งทุกข์ โชคดีและโชคร้าย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี มักจะใช้ในรูปของกาลสมบูรณ์ (perfect tense)

สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He had the appearance of a man who has seen the world and who knows both the good and the evil of human nature.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ผู้ใหญ่เห็นโลกมามากแล้ว ย่อมรู้ดีว่าอะไร ดี อะไรชั่ว ฉะนั้นเด็กจึงควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่

คำอธิบาย

        ‘world’ หรือ ‘โลก’ ในสำนวนอังกฤษ “see the world” และสำนวนไทย ‘‘เห็นโลก” หมายถึง ชีวิต ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ทั้งของตนเอง และของผู้อื่น การเห็นโลกจึงหมายถึง การมีประสบการณ์ในชีวิต สำนวนอังกฤษ ‘‘see the world” บางทีก็ใช้ว่า “see life” และสำนวนไทย “เห็นโลก” บางทีเราก็พูดว่า “เห็นชีวิต” เช่น เขาเห็นชีวิตมามากแล้ว รู้สึกเบื่อหน่ายและอยากจะหลุดพ้นจากวัฎจักรของการเวียนว่ายตายเกิดเสียที

(Visited 276 times, 1 visits today)