แปลสำนวน “grit one’s teeth”

“กัดฟัน”

ความหมาย

มานะ บากบั่น อดทนต่อความยากลำบาก ไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาให้เห็น เช่น ความรู้สึก โกรธ ไม่พอไจ กลัว หรือผิดหวัง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The young policeman gritted his teeth and walked slowly towards the armed criminal. (Longman Dictionary of English Idioms)

How Mrs. World gritted her teeth and learnt not to cry.

(headline, Nova Nov. 74)

“มุ่งไว้อย่างใดแล้ว ไม่ควรย่อท้อ ควรกัดฟัน ทนความลำบากไปตลอดจนได้”

(พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 4)

“ยากนักหนาที่จะหาซึ่งความจริง

จะต้องนิ่งอดกลั้น กัดฟันทน”

(หนังสือพิมพ์ประตูใหม่)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “grit one’s teeth” และสำนวนไทย “กัดฟัน” มาจากความจริงที่ว่า เวลาที่คนเราทำอะไรที่ต้องใช้กำลังกายเต็มที่ เรามักจะกัดฟันแน่น นอกจากนี้ เวลาที่เรามีความรู้สึกรุนแรง เช่น โกรธ กลัว หรือ เสียใจ เรามักจะกัดฟันแน่น เพื่อที่จะข่มความรู้สึกนั้น ไม่แสดงออกมาให้เห็น ฉะนั้น สำนวนทั้งสองนี้จึงมีความหมายตรงกัน หมายถึง การมานะ บากบั่น อดทน ไม่แสดงความรู้สึกต่างๆ เช่น กลัว หรือ เสียใจออกมา

(Visited 488 times, 1 visits today)