แปลสำนวน “follow in somebody’s footsteps”

“เดินตามรอยเท้า”

ความหมาย  

ทำตาม หรือ ประพฤติตามคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ ญาติพี่น้อง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He is following in his father’s footsteps by becoming a doctor. He decided to follow in the footsteps of all his brothers and join the family company.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เตินตามรอยเท้าผู้ใหญ่ หมาไม่กัด

คำอธิบาย

การเดินตามรอยเท้าของใคร หมายถึงการเลียนแบบ หรือ ทำสิ่งที่คนๆ นั้นได้ทำไว้แล้ว และส่วนมากมักจะหมายถึง การเลียนแบบผู้ใหญ่ เช่น บิดามารดา หรือ ญาติพี่น้อง สำนวนอังกฤษ “follow in somebody’s footsteps” บางทีก็ใช้ “tread in someone’s footsteps” ‘tread’ หมายถึง เดิน และบางทีก็ใช้ “follow in someone’s track’’ คำ ‘track’ หมายถึง ทางเดิน สำนวนไทย “เดินตามรอยเท้า ก็หมายถึง ทำตามเช่นกัน ใช้เฉพาะในประโยคที่ผู้ใหญ่มักจะสอนลูกหลานของตนว่า ‘เดิน ตามรอยเท้าผู้ใหญ่ หมาไม่กัด’ ซึ่งหมายความว่า ให้ทำตามผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่มีประสบการณ์มาก ทำอะไรมักไม่ผิด

(Visited 2,431 times, 1 visits today)