แปลสำนวนอังกฤษ “heads or tails”

“โยนหัวโยนก้อย

ความหมาย

เสี่ยงทายโดยโยนเหรียญเงินขึ้นไปในอากาศ และปล่อยให้ตกลงมาดูว่าด้านไหนของเหรียญจะปรากฎอยู่บนพื้น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Head we go to Greece for our holiday, tails we go to Italy.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เขาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะอยู่บ้านหรือไปเที่ยวกับเพื่อน จึงใช้วิธีโยนหัวโยนก้อย หัว อยู่บ้าน ก้อย ไปเที่ยวกับเพื่อน

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “heads or tails” บางครั้งก็ใช้ “toss (flip) a coin” มีความหมายเหมือนกัน คือหมายถึง การเสี่ยงทายโดยการโยนเหรียญเงิน เหรียญเงินจะมีสองด้าน ด้านหนึ่งเรียกว่า ‘heads’ อีกด้านหนึ่งเรียกว่า ‘tails’ ก่อนจะโยนเหรียญผู้เสี่ยงทายต้องกำหนดก่อนว่า ด้านไหนหมายถึงสิ่งใด เช่น heads หมายถึง ไป และ tails หมายถึง ไม่ไป เมื่อด้านไหนปรากฎออกมาก็ถือเอาเป็นเครื่องตัดสิน ตัวอย่างของสำนวน “toss a coin” คือ The new president of the club was chosen by tossing a coin.

สำนวนไทย “โยนหัวโยนก้อย” มีความหมายและที่มาเหมือนสำนวนอังกฤษ แต่ด้านหนึ่งของเหรียญที่คนอังกฤษอเมริกัน เรียกว่า ‘tails’ คนไทยเรียกว่า ‘ก้อย, สำนวนนี้จึงใช้ “โยนหัวโยนก้อย” มิใช่ “หัวหรือหาง” ดังที่ใช้ในสำนวนอังกฤษ

(Visited 1,631 times, 1 visits today)