แปลสำนวนภาษาอังกฤษ“shoulder to shoulder”

“เคียงบ่าเคียงไหล่”

ความหมาย

เป็นคู่ไปด้วยกัน ไม่ห่างจากกัน ทำด้วยกัน คอยช่วยเหลือกัน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์

สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

We can win the fight if we all stand shoulder to shoulder.

(A Dictionary of American Idioms)

เราร่วมรบ เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอด

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “shoulder to shoulder” หมายถึง อยู่ใกล้ชิด ไม่ห่างจากกัน และยังหมายถึง คอยช่วยเหลือกันด้วย สำนวนไทย ‘‘เคียงบ่าเคยงไหล่” คำ ‘เคียง’ หมายถึง ใกล้ชิด ‘‘เคียงบ่าเคียงไหล่” หมายถึงเอาบ่า หรือไหล่มาชิดกัน มีความหมายเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “shoulder to shoulder”

(Visited 301 times, 1 visits today)