แปลสำนวนภาษาอังกฤษ“out of the corner of one’s eye”

“ด้วยหางตา”

ความหมาย

แอบมอง ไม่มองตรงๆ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวิเศษณ์วลี; สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

I’m assured by the waiter that it’s vermicelli but I keep glancing out of the corner of my eye to see if it moves.

(Over 21 Dec 74)

เธอแอบชำเลืองมองเขาด้วยหางตา เพื่อจะดูว่าเขายังโกรธเธออยู่หรือไม่

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “out of the corner of one’s eye” มีความหมายสองประการ ความหมายแรกหมายถึง แอบมอง มักจะใช้กับกริยา เช่น ‘look’ หรือ ‘glance’ ความหมายที่สองหมายถึง เห็นโดยบังเอิญ ไม่ได้ตั้งใจ มักจะใช้กับกริยา ‘see’wt) ‘notice’ เช่น I happen to see out of the corner of my eye that a child has walked into the room.

(Longman Dictionary of English Idioms)

สำนวนไทย “ด้วยหางตา’’ มักจะใช้กับกริยา ‘มอง’ ‘แอบมอง’ ‘เหลือบมอง’ หรือ ‘ชำเลือง’ มี ความหมายสองประการเช่นกัน ความหมายแรกหมายถึง มองด้วยความเหยียดหยาม เช่น เธอทำท่าหยิ่งยะโส และมองเขาด้วยหางตา ความหมายนี้ต่างจากสำนวน อังกฤษ “out of the corner of one’s eye” ความหมายที่สองหมายถึง แอบมอง มองอย่างเร็วๆ มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายแรกของสำนวนอังกฤษ “out of the corner of one’s eye” ความหมาย ที่สองของสำนวนนี้ คือ เห็นโดยบังเอิญ ไม่ใช้ในสำนวน ไทย ‘’ด้วยหางตา” ฉะนั้น สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยคู่นี้ มีความหมายตรงกันเฉพาะที่หมายถึง แอบมอง หร่อ มองโดยไม่ให้เห็น สำนวนอังกฤษใช้คำ ‘มุมตา’ ส่วนสำนวนไทยใช้ ‘หางตา’ ซึ่งก็หมายถึงสิ่งเดียวกัน และคำ ‘eye’ ใช้เป็นรูปเอกพจน์เสมอ เพราะคงจะหมายถึงตาข้างเดียว

(Visited 817 times, 2 visits today)