แปลสำนวนภาษาอังกฤษ“a thin skin”

“ใจน้อย”

ความหมาย

ความรู้สึกไวต่อคำวิจารณ์ การดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือ การพูดตลกล้อเล่น ฉะนั้นจึงมักจะโกรธง่าย ไม่พอใจ เมื่อถูกวิจารณ์ ดูหมิ่น หรือล้อเล่น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี มักจะใช้ตามหลังกริยา ‘have’ สำนวนไทย วิเศษณ์

ตัวอย่าง

Don’t make fun of Jones. He has a pretty thin skin.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

เธอเป็นคน ใจน้อย พ่อแม่จึงต้องระวังไมกล้าดุว่ารุนแรง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ ‘‘a thin skin” คำ ‘thin’ หมายถึง อ่อนไหวได้ง่าย ไม่มีความอดทน และ ‘skin’ หมายถึง ความรู้สึก สำนวนนี้จึงหมายถึง ความรู้สึกที่อ่อนไหวได้ง่าย โกรธ ไม่พอใจ หรือเสียใจ เมื่อถูกต่อว่า หรือ วิพากษ์วิจารณ์ มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนไทย ‘‘ใจน้อย” ซึ่งหมายถึง โกรธง่าย มีความรู้สึกไวต่อคำพูดหรือการกระทำของคนอื่น

สำนวนอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกับ “a thin skin” คือ “a thick skin” สำนวนนี้มีความหมายทั้งในทางที่ดี และไม่ดี ความหมายในทางที่ดีใช้ตรงกับสำนวนไทย “ใจหนักแม่น” หมายถึง ไม่โกรธง่าย หรือไม่หวั่นไหวได้ง่ายต่อคำวิจารณ์ การดูหมิ่น หรือ พูดตลกล้อเล่นของคนอื่น เพราะมีเหตุผล หรือความเชอมั่นในตัวเอง เช่น He had an honest nature and a thick skin, and he never eared at all about what people said about him. (Longman Dictionary of English Idioms) เธอเป็นคนใจหนักแน่น ไม่หวั่นไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น

สำนวนอังกฤษ “a thick skin” ซึ่งใช้ในความหมายที่ไม่ดีตรงกับสำนวนไทย “หน้าหนา” หมายถึง ไม่รู้สึกโกรธ ไม่ว่าคนอื่นจะพูดหรือทำอะไรที่เป็นการดูหมิ่นตน หรือทำให้ตนต้องอับอาย เช่น It’s of no use to scorn him because he has a thick skin. คนอะไรหน้าหนาเสียจริงๆ เขาว่าแล้วยังไม่รู้สึกอีก

สำนวนไทย “หน้าบาง’’ มีความหมายต่างจากสำนวนอังกฤษ “a thin skin” “หน้าบาง” หมายถึง มีความอายมากกว่าคนธรรมดาควรจะมี เช่น เขาเป็นคน หน้าบาง ไม่กล้าขอความช่วยเหลือใคร

(Visited 810 times, 1 visits today)