แปลสำนวนภาษาอังกฤษ backbone

“กระดูกสันหลัง”

ความหมาย

กำลังที่สำคัญ (ช่วยค้ำจุน)

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คำนาม; สำนวนไทย คำนาม

ตัวอย่าง

Such men are the backbone of the country.

(The Advanced Learner’s Dictionary of Current English) ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ

คำอธิบาย

‘backbone’ หรือ ‘กระดูกสันหลัง’ เป็นกระดูกใหญ่

ที่เป็นแนวยาวตลอดหลัง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายคนและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหลาย เพราะช่วยยึดลำตัวให้ตรง ช่วยการทรงตัว และเป็นที่รวมของเส้นประสาท สำนวนอังกฤษ ‘backbone’ มีความ หมายสองอย่าง อย่างแรก หมายถึง กำลังที่สำคัญ ที่ช่วยค้ำจุนให้ทรงตัว หรือ ดำรงอยู่ได้ ความหมายนี้ตรงกับสำนวนไทย “กระดูกสันหลัง’’ ซึ่งมีที่ใช้น้อย มักจะใช้เปรียบกับชาวนาเท่านั้น ส่วนความหมายที่สองของ “backbone” หมายถึงความกล้า เช่น He hasn’t enough backbone. หมายถึงเขาเป็นคนอ่อนแอ ขี้ขลาด ความหมายที่สองนี้ไม่ตรงกับความหมายของสำนวนไทย “กระดูกสันหลัง”

(Visited 213 times, 1 visits today)