แบบของการเขียนจดหมาย(Styles of Letter Set ups)

Styles of Letter Set ups หมายความถึงแบบของการเขียนจดหมาย ซึ่งนิยมใช้กันอยู่ในสมัยปัจจุบัน

Styles of Letter Set ups แบ่งออกเป็น ๗ แบบ ด้วยกันคือ

1. Full Block Style

2. Block Style

3. Semi-Block Style

4. Indented Style

5. Official Style

6. Hanging Paragraph Style

7. Simplified Style

หมายเหตุ แบบที่ได้กล่าวไว้ข้างบนนี้ ตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ นับว่าเป็นแบบที่นิยมใช้กันแพร่หลายที่สุด ส่วนแบบ ๖ และ ๗ เป็นแบบที่ได้นิยมใช้กันน้อย

(Visited 108 times, 1 visits today)