แนะนำสุภาษบุรุษให้รู้จักเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการค้า(Introducing a Gentleman for Business Purposes)

12/34 Phra Arthit Road,

Bangkok

March 15, 2012

Dear Mr. Jones:

     Robert Young is a young man whom I know very well, and whose father is a good friend of mine Consequently I would like to help him if I could.

     He comes to Chiengmai with a business project which he wishes to submit to you for consideration. I do not know the value of the project because I am not a business man. You may be interested in it.

     I should be most grateful, if you could spare him a few minutes.

Very sincerely yours,

Buree Sukchai

คำศัพท์ที่ควรทราบ

consequently – เพราะฉะนั้น

help – ช่วยเหลือ

business – ธุรกิจ

project – แผนการ

wishes – ต้องการ

submit – เสนอ

consideration – การพิจารณา

interested – สนใจ

grateful – ขอบคุณ

spare – สละ

Expressions ที่ควรจดจำ

to be a good friend of mine – เป็นเพื่อนที่ดีของผม

to be one of my great friends – เป็นเพื่อนที่ดีของผมคนหนึ่ง

would like to help him – อยากหรือต้องการช่วยเหลือเขา

wish to give him some help – อยากให้ความช่วยเหลือแก่เขา

to have a business project – มีแผนการในด้านธุรกิจ

to have a business plan – มีแผนการในด้านธุรกิจ

to submit his project to you – เสนอแผนการของเขาแก่คุณ

to present his plan to you – เสนอแผนการของเขาแก่คุณ

to be interested in the project – มีความสนใจในแผนการ

to take an interest in the plan – มีความสนใจในแผนการ

to spare him a few minutes – สละเวลาให้เขาสัก ๒-๓ นาที

to find it possible to give him a few minutes – หาโอกาสที่พอจะหาได้ สละเวลาให้เขาสัก ๒-๓ นาที

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๒/๓๔ ถนนพระอาทิตย์

กรุงเทพ ฯ

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

มร. โจนส์ ที่รัก

     ร็อบเบิร์ต ยัง เป็นชายหนุ่มที่ผมรู้จักดีมาก และบิดาของเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งของผม เพราะฉะนั้นผมจึงอยากช่วยเหลือเขา ถ้าผมสามารถจะช่วยได้

     เขามาที่เชียงใหม่พร้อมด้วยแผนการในด้านธุรกิจอันหนึ่ง ซึ่งเขาปรารถนาที่จะเสนอคุณเพื่อพิจารณา ผมไม่รู้จักคุณค่าของแผนการนั้น เพราะผมไม่ใช่นักธุรกิจ คุณอาจมีความสนใจก็เป็นได้

     ผมจะรู้สึกขอบคุณที่สุด ถ้าหากว่าคุณจะสละเวลาให้เขาสัก ๒-๓ นาที

ด้วยความสุจริตใจ

บุรี สุขใจ

(Visited 47 times, 1 visits today)