แนะนำการใช้ Should ในภาษาอังกฤษ

should (ชูด) แปลว่า “ควรจะ” ใช้เพื่อให้การแนะนำ (give advice กิฟวฺ แอ็ดไวซฺ) หรือแสดงความคิดเห็น (express opinions เอ็กเพรส โอพิเนียนสฺ) มีรูปดังนี้
1. รูปบอกเล่า (Affirmative)
I should work                  He should work
We should work             She should work
You should work            It should work
They should work

2 รูปปฏิเสธ (Negative)
รูปเต็ม                              รูปย่อ
I should not work                  I shouldn’t work
We should not work            We shouldn’t work
You should not work           You shouldn’t work
They should not work        They shouldn’t work
He should not work              He shouldn’t work
She should not work            She shouldn’t work
It should not work                It shouldn’t work

3. รูปคำถาม และคำตอบแบบสั้น
คำถาม                              คำตอบ
Should I work?               ตอบรับ Yes,I/we/you/they/he/she/it should.
Should you work?         ตอบปฏิเสธ No, /we/you/they/he/she/it shouldn’t.
Should we work?
Should they work?
Should he work?
Should she work?
Should it work?
ตัวอย่าง
Man : I feel tired all the time.
Woman : You should have a holiday. You shouldn’t work so hard.
ผู้ชาย – ผมรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา
ผู้หญิง – คุณควรจะมีวันหยุดบ้าง คุณไม่ควรจะทำงานหนักมาก

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 18,049 times, 2 visits today)