จดหมายถึงเพื่อนแสดงความยินดีในการที่เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่ง(To a friends on his Promotion)

140 Unakan Road,

Bangkok,

November 2, 2012

Dear Sermsak,

     I was so pleased to hear that you were I promoted to be a colonel in the Royal Thai Army. The promotion is undoubtedly regardly as the I reward of your own ability as well as assiduity in I work.

     Please accept my heartiest congratulations.

     I am proud of you and hope that you will I soon be promoted to a higher rank.

From your friend,

Charnchai

คำศัพท์ที่ควรทราบ

promotion – การเลื่อนตำแหน่ง

colonel – นายพันเอก

royal – หลวง

army – ทัพบก

undoubtedly – อย่างไม่ต้องสงสัย

regarded – นับเอาว่า

reward – รางวัล

assiduity – ความขยัน

work        – การงาน

proud – ภูมิใจ

promoted – ถูกเลื่อน

rank – ตำแหน่ง

Expressions ที่ควรจดจำ

to be so pleased to hear that – ดีใจเหลือเกินที่ได้ทราบว่า

to be much delighted to know that  – ดีใจเหลือเกินที่ได้ทราบว่า

to be promoted to be a colonel – เลื่อนขึ้นเป็นนายพันเอก

in the Royal Thai Army – กองทัพบกแห่งประเทศไทย

to be promoted to the rank of colonel – เลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งนายพันเอก

to be given the rank of colonel – ได้ตำแหน่งเป็นนายพันเอก

to get one’s promotion to a higher rank – ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไป

to rise to a higher position – เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปอีก

to be promoted a higher rank – เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปอีก

to be regarded as… – ถือได้ว่าเป็น….

to be considered as… –  ถือได้ว่าเป็น…

to be thought of as… –  ถือได้ว่าเป็น….

the reward of your own ability – รางวัลแห่งความสามารถของคุณ

the result of your own cleverness – ผลแห่งความสามารถของคุณ

assiduity (diligence) in word = ความขยันในการงาน

to accept a person’s congratulations – รับการแสดงความยินดีจากบุคคล

to agree to take my congratulations – ยอมรับการแสดงความยินดีของผม

to be proud of you – ภูมิใจในตัวคุณ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๔๐ ถนนอุณากรรณ

กรุงเทพ ฯ

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

คุณเสริมศักดิ์  ที่รัก

     ผมดีใจเหลือเกินที่ได้ทราบว่า คุณได้เลื่อนขึ้นเป็นนายพันเอกในกองทัพบกไทย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเลื่อนนั้น ถือได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความสามารถของคุณเอง รวมทั้งความขยันหมั่นเพียรในการงานอีกด้วย

     โปรดรับการแสดงความยินดีอย่างเต็มใจที่สุดจากผม
     ผมภูมิใจในตัวคุณ และหวังว่าคุณคงจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกในเร็วๆ นี้

จากเพื่อนของคุณ

ชาญขัย

Reply (การตอบ)

132 Treepetch Road,

Bangkok

November 4, 2012

Dear Charnchai,

     If gives me much pleasure to receive your kind letter of congratulations on my promotion. It is correct for you to say my promotion is considered as the result of my ability and diligence in work.

     I am proud of you, too.

     Although you do not get your promotion on this occasion, yet you will, I think, get it in the very near future.

     I avail myself of the opportunity to invite you to have dinner with me at my residence at 7.00 p.m. on the tenth of this month. A few friends will join me 011 that day. I hope you will accept my invitation.

Sincerely yours.

Sermsak

คำศัพท์ที่ควรทราบ

pleasure – ความยินดี

correct – ถูกต้อง

considered – พิจารณา

result – ผล

diligence – ความขยัน

although – ถึงแม้ว่า

get – ได้รับ

occasion – โอกาส

yet – กระนั้น, ยัง

near        – ใกล้

future – อนาคต

avail – ใช้เป็นประโยชน์

opportunity – โอกาส

residence – บ้าน

join – ร่วม

accept – รับ

invitation – การเชิญ

Expressions ที่ควรจดจำ

It gives me much pleasure to.. – มันเป็นความยินดีสำหรับฉันที่…

I have much pleasure to – ผมมีความยินดีมากที่…

It is correct for you to….        – มันเป็นการถูกต้องสำหรับคุณที่…

It is right for you to…- มันเป็นการถูกต้องสำหรับคุณที่

to be proud of.. – ภูมิใจใน…

to take (a) pride in… –  ภูมิใจใน

to get your promotion – ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (ยศ)

to win (gain) promotion – ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (ยศ)

to avail oneself of the opportunity to… –  ถึงโอกาสที่จะ…

to take advantage of… – ถือประโยชน์ในการที่จะ…

to make use of the opportunity to – ถือโอกาสที่จะ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๓๒ ถนนตรีเพชร

กรุงเทพ ๆ

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

คุณชาญชัย ที่รัก

     มันเป็นความยินดีสำหรับผมเสียเหลือเกินที่ได้รับจดหมายแสดงความยินดีต่อผมจากคุณ สำหรับการเลื่อนยศ เป็นการถูกต้องสำหรับคุณที่กล่าวว่า การเลื่อนยศของผมครั้งนี้พิจารณาจากผลของความสามารถ และความขยันของผมเองในเรื่องการงาน

     ผมภูมิใจในตัวคุณด้วยเหมือนกัน

     ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับการเลื่อนยศในโอกาสนี้ แต่กระนั้นผมก็คิดว่า คุณคงจะได้เลื่อนยศในอนาคตอันใกล้นี้
     ผมขอถือโอกาสเชิญคุณมารับประทานอาหารค่ำกับผมที่บ้านผม เวลา ๑๙.๐๐ น. ในวันที่ ๑๐ เดือนนี้ มีเพื่อนๆ สองสามคนจะมาร่วมกับผมในวันนั้น ผมหวังว่าคุณคงจะรับเชิญจากผม

ด้วยความจริงใจ

เสริมศักดิ์

(Visited 10,184 times, 38 visits today)