เรียกร้องค่าเสียหายสำหรับสินค้าที่เสียไป(Claiming for damaged goods)

The Director

Goods Transport Organization

Bangkok

Dear Sir :

     I write to inform you that some of the rugs received from your organization yesterday are regarded as damaged. I have examined them carefully, and enclose herewith a detailed claim.

     The goods are here awaiting your inspection. Consequently I shall be glad if your representative will be sent to my office immediately because the damaged rugs must be cleared.

Yours faithfully,

For Somchai & Co.

Somchai Panitchpan

Director

คำศัพท์ที่ควรทราบ

director – ผู้อำนวยการ

transport – การขนส่ง

organization – องค์การ

rugs – เครื่องราด

regarded – ถูกนับเอาว่า

damaged – เสียหาย

examined – ตรวจตรา

careful – อย่างระมัดระวังอย่างถี่ถ้วน

enclose – สอดมา

herewith – พร้อมกันนี้

detailed – อย่างละเอียด

claim – การเรียกร้อง (ค่าเสียหาย)

awaiting – กำลังคอย

inspection – การตรวจตรา

immediately – ทันที

cleared – การจัดส่งไป

Expressions ที่ควรจดจำ

to be regarded ar damaged – ถูกนับเอาว่าเป็นเรื่องเสียหาย

to be considered as damaged – ถูกพิจารณาเอาว่าเป็นเรื่องเสียหาย to examine them carefully – ตรวจดูมันแล้วอย่างละเอียดลออ

to look at them with care – ตรวจดูมันด้วยความถี่ถ้วน

detailed claim = claim with full details – การเรียกร้อง (ค่าเสียหาย) ที่เป็นไปอย่างละเอียดลออ

awaiting your inspection – คอยรับตรวจตราจากท่าน

immediately = at once – โดยทันที

must be cleared – จะต้องจัดส่งกลับไป

must be taken (or sent) away – จะต้องจัดส่งไปเสีย

คำแปลเป็นภาษาไทย

ท่านผู้อำนวยการ

องค์การขนส่งสินค้า

กรุงเทพฯ

เรียนท่านผู้อำนวยการ ที่นับถือ

     ผมเขียนจดหมายมาเรียนให้ท่านทราบว่า เครื่องราดบางชิ้นซึ่งได้รับจากองค์การขนส่งสินค้าของท่าน จะพึงได้รับการพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องเสียหาย ผมได้ตรวจตราเครื่องราดเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และได้ สอดรายการเรียกร้อง (ค่าเสียหาย) อย่างละเอียดมาด้วยแล้ว

     เครื่องราดยังอยู่ที่นี่ เพื่อคอยรับการตรวจตราจากท่าน ผมจะสบายใจมากถ้าท่านจะได้ส่งผู้แทนของท่านมาทันทีเพราะเครื่องราดที่เสียหายจะถูกจัดส่งออกไปสำนักงาน

ด้วยความซื่อสัตย์

สำหรับบริษัทสมชาย

สมชาย พาณิชยพันธ์

ผู้อำนวยการ

Reply to the previous Letter

การตอบสำหรับจดหมายฉบับก่อน

The Director

Somchai & Co.

Bangkok

Dear Sir :

     Thank you for your courteous letter dated August 27.

     We were very sorry to hear that some of the rugs sent by our organization arrived in a damaged condition.

     Our representative will call at 2.00 p.m. today for the purpose of inspecting thfc damaged rugs.

     Your claim will receive prompt attention.

Yours sincerely,

Prom Promsena

Director

คำศัพท์ที่ควรทราบ

previous – ก่อน

courteous – สุภาพ

dated – ลงวันที่

arrived – ไป (มา) ถึง

condition – สภาพ

call – ไปหา

purpose – วัตถุประสงค์

inspecting – ตรวจตรา

prompt – ทันที

attention – ความเอาใจใส่

Expressions ที่ควรจดจำ

for the purpose of inspecting – เพื่อที่จะตรวจตรา

in order to examine – เพื่อที่จะตรวจตรา

to receive prompt attention – ได้รับการเอาใจใส่ทันที

to receive attention without delay – ได้รับการเอาใจใส่โดยไม่ชักช้า

คำแปลเป็นภาษาไทย

ท่านผู้อำนวยการ

บริษัท สมชาย

กรุงเทพฯ

เรียนท่านผู้อำนวยการ ที่นับถือ

     ขอขอบคุณสำหรับจดหมายที่สุภาพของท่าน ลงวัน ที่ ๒๗ สิงหาคม

     เรามีความเสียใจมากที่ได้ทราบว่า เครื่องราดบางชิ้นที่ได้ถูกส่งไปโดยองค์การของเราได้อยู่ในสภาพที่เสียหาย เมื่อถึงมือท่าน

     ผู้แทนของเราจะไปถึงสำนักงานของท่านวันนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อที่จะได้ตรวจตราเครื่องราดที่เสียหาย

     การเรียกร้อง (ค่าเสียหาย) ของท่านจะได้รับการพิจารณาเอาใจใส่อย่างทันที

ด้วยความสุจริตใจ

พรหม พรหมเสนา

ผู้อำนวยการ

(Visited 4,232 times, 4 visits today)