การเชิญตามแบบแผนให้ไปเป็นเกียรติในพิธีสมรส(Formal Invitation of a Wedding )

Mr. and Mrs. John Smith

request the honour of

Nai and Nang Vilai’s

presence at the marriage of their daughter

Joan

to

Mr. John Simpson

on Sunday, the tenth of June

at 3.00 p.m.

at the Assumption Church

and afterwards at the “Smith House”

19 Rong Muang Road

R.S.V.P.

คำศัพท์ที่ควรทราบ

honour                            = เกียรติ

presence                        = การปรากฎตัว

the Assumption Church = โบสถ์อัสสัมชัญ

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายและนางจอห์น สมิธ

ขอเชิญ

นายและนางวิไล

ไปเป็นเกียรติในงานมงคลสมรสของบุตรี

นางสาวโยน

กับ

นายจอห์น ซิมพ์สันส์

วนัอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ โบสถ์อัสสัมชัญ และภายหลังเชิญไปร่วมในงานรับรองที่“บ้านสมิธ”

๑๕ ถนนรองเมือง

                                                                (โปรดตอบ)

Formal Acceptance การตอบรับเชิญตามแบบแผน

Nai and Nang Vilai

accept wilh pleasure

Mr. and Mrs. John Smith’s

kind invitation to be present at

the marriage of their daughter

on Sunday, June tenth

at 3.00 p.m.

at the Assumption Church

and afterwards at the “Smith House”

15 Rong Muang Road

 

คำศัพท์ที่ควรทราบ

present           = ปรากฏตัว

afterwards      = ภายหลัง

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายและนางวิไล

ขอตอบรับเชิญด้วยความยินดีจาก

นายและนางจอห์น สมิธ

ให้ไปเป็นเกียรติในงานมงคลสมรสของบุตรี

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ โบสถ์อัสสัมชัญ

และภายหลังไปร่วมงานรับรองที่ “บ้านสมิธ”

๑๕ ถนนรองเมือง

Formal Refusal การตอบปฏิเสธตามแบบแผน

Nai and Nang Vilai

exceedingly regret that a previous engagement

makes them unabJe to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. John Smith

to be present at

the marriage ceremony of their daughter

on Sunday, June tenth

at 3.00 p m.

at the Assumption Church

and afterwards at the “Smith House”

15 Rong Muang Road

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายและนางวิไล

มีความเสียใจเป็นอย่างมากที่การนัดหมายซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว ได้ขัดขวางการรับเชิญจาก

นายและนางจอห์น สมิธ

ให้ไปร่วมพิธีการมงคลสมรสของบุตรี

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ที่โบสถ์อัสสัมชัญ

และภายหลังไปร่วมงานรับรองที่ “บ้านสมิธ”

๑๕ ถนนรองเมือง

(Visited 331 times, 1 visits today)