เปิดบัญชีกับธนาคาร(Opening an A/C with a Bank)

The Manager

Thai Commercial Bank

Bangkok

Dear Sir:

     We write to inform you that we would like to open an A/C to be known as “Chaemchoi & Co. A/C”

     All cheques drawn on our account will be signed by Choi Chomchand and all cheques payable to us will be endorsed by the same person.

     We enclose cheque for 30,000 baht and shall be obliged if you will credit the amount to OUT A/C.

     Please send us pass book and book of 50 cheques to order, crossed.

Yours faithfully,

For Chaemchoi & Co.

Choi Chomchand

คำศัพท์ที่ควรทราบ

open – เปิด

A/C – บัญชี

drawn – สั่งจ่าย

signed – ลงนาม

payable – สั่งจ่ายให้

endorsed – สลักหลัง

credit – ลงบัญชีเจ้าหนี้

passbook – สมุดฝากเงิน

crossed – ขีดคร่อม

Expressions ที่ควรจดจำ

to be known as        – เป็นที่รู้จักกันว่า, มีชื่อว่า

to be called – เรียกว่า, มีชื่อว่า

to be endorsed by – สลักหลังโดย

to be written at the back by – สลักหลังโดย

คำแปลเป็นภาษาไทย

ท่านผู้จัดการ

ธนาคารไทยพาณิชย์

กรุงเทพ ฯ

เรียนท่านผู้จัดการ ที่นับถือ

     เราเขียนจดหมายมาแจ้งกับท่านว่า เราอยากเปิดบัญชีโดยให้ชื่อว่า “บัญชี บริษัทแช่มช้อย”

     ใบสั่งจ่ายโดยบัญชีของเราจะถูกลงนามโดย ช้อย ชมจันทร์ และใบสั่งจ่ายให้แก่เราจะถูกสลักหลังโดยบุคคลคนเดียวกัน

     เราสอดใบสั่งจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท มาด้วย และจะขอบคุณมากถ้าท่านใส่เงินจำนวนนี้ไว้ในบัญชีของเราทางด้านเจ้าหนี้

     โปรดส่งสมุดฝากเงิน และสมุดใบสั่งจ่ายจำนวน ๕๐ ฉบับ ขีดคร่อมไปยังเราด้วย

ด้วยความซื่อสัตย์

ในนามของบริษัท แช่มช้อย

ช้อย ชมจันทร์

(Visited 320 times, 1 visits today)