จดหมายถึงเพื่อนซึ่งกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ(To a friend who is going abroad)

80 Tree Petch Road

Bangkok

July 14, 2012

Dear Sanga:

     It gives me much pleasure to know that you have won a UNESCO scholarship to study economics in England for four years.

     I am convinced that you will be of great use to your own country as well as to your fellow citizens after you have returned.

     In my view, economics plays a very important role in the daily life of Thailand. It is economics that can save Thailand and her people from being the victims of economic depression.

     I avail myself of this opportunity to wish you every success.

Most sincerely yours,

Sawasdi

คำศัพท์ที่ควรทราบ

won – สอบได้, ชนะ

UNESCO – ยูเนสโก

scholarship – ทุนการศึกษา

study – ศึกษา

economics – วิชาเศรษฐศาสตร์

convinced – ตระหนัก

great – ใหญ่หลวง, มากมาย

use – ประโยชน์

country – ประเทศ

as well as – และ, ด้วย,เหมือนกัน

fellow – เพื่อ,

citizens – พลเมือง

returned – กลับบ้าน

plays – เล่น,แสดง

important – สำคัญ

role – บทบาท

daily        – ประจำวัน

life – ชีวิต

Thailand – ประเทศไทย

save – ช่วยให้รอดพ้น

victims – เหยื่อ, ผู้ได้รับทุกข์

economic – ในทางเศรษฐกิจ

depression – การตกต่ำ

Expressions ที่ควรจดจำ

it gives me much pleasure to know that – มันเป็นความยินดีสำหรับผมที่ได้ทราบว่า…

I am very much delighted to hear that… – ผมมีความยินดีมากที่ได้ทราบว่า…

to win a UNESCO scholarship – สอบทุนการศึกษาของยูเนสโกได้

UNESCO = United Nations Educational Seicntific and Cultural Organization = องค์การยูเนสโก

to study economics – ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

to continue your study economics – ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ต่อ I am convinced that .. –  ผมมั่นใจว่า

I realize that… – ผมตระหนักใจว่า…

to be of great use to … – เป็นประโยชน์แก่…

to be very useful to… – เป็นประโยชน์แก่…

to play a very important role in… – มีบทบาทสำคัญใน…

to play a very significant in… –  มีบทบาทสำคัญใน

คำแปลเป็นภาษาไทย

๘๐ ถนนตรีเพชร

กรุงเทพ ฯ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คุณสง่า ที่รัก

     มันเป็นความยินดีอย่างมากสำหรับผมที่ได้ทราบว่าคุณสอบชิงทุนการศึกษาของยูเนสโกได้ เพื่อไปศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศอังกฤษเป็นเวลาสี่ปี

     ผมตระหนักใจว่าคุณจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศของคุณเอง ตลอดจนเพื่อนร่วมชาติภายหลังที่คุณได้กลับมาแล้ว

     ตามความคิดเห็นของผม วิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีบทบาทสำหรับในชีวิตประจำวันของประเทศไทย มันก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์นี่เองที่ช่วยเหลือประเทศไทย และคนไทยให้พ้นจากการเป็นเหยื่อของเศรษฐกิจตกต่ำ

     ผมขอถือโอกาสอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จทุกประการ

     ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ

ด้วยความสุจจริตใจ

สวัสดิ์

Reply (การตอบ)

36 Mahachai Road

Bangkok

July 16, 2012

Dear Sawasdi:

     Thanks a lot for your letter wishing me every success and happy landing

     Your words in the letter arc regarded as an encouragement to me in the future. I will try to make myself useful to Thailand and the Thai people in every possible way when I have completed my studies and returned to Bangkok

     Please convey my best wishes to everyone in your family.

Most sincerely yours,

Sanga

คำศัพท์ที่ควรทราบ

Wishing – อวยพร

words – คำพูด

encouragement – เครื่องส่งเสริม

try – พยายาม

make – ทำ

useful – เป็นประโยชน์

possible  – เป็นไปได้

completed – สำเร็จ

studies – การศึกษา

convey – นำไป

everyone – ทุกคน

family – ครอบครัว

Expressions ที่ควรจดจำ

to be an encouragement to me – เป็นเครื่องส่งเสริมสำหรับผม… to serve as an encouragement to me .. – เป็นเครื่องส่งเสริมสำหรับผม…

to encourage me (in my studies) – ส่งเสริมผม…(ในเรื่องการศึกษา)

to try to make myself useful to… – พยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่…

to endeavour to be of use to… – พยายามให้เป็นประโยชน์แก่… in every possible way – ในทุกๆ ทางที่จะเป็นไป

in all ways possible – ในทุกๆ ทางที่จะเป็นไปได้

to have completed my studies – สำเร็จการศึกษาของผมแล้ว

to have finished my studies – สำเร็จการศึกษาของผมแล้ว

to have returned-to have com back – กลับมาแล้ว

please convey my best wishes to… –  โปรดนำความปรารถนาดีของผมไปยัง…

please remember me to – โปรดฝากความระลึกถึงไปยัง…

please give my best regards to… – โปรดฝากความนับถือไปยัง…

คำแปลเป็นภาษาไทย

๓๖ ถนนมหาไชย

กรุงเทพ ฯ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คุณสวัสดิ์ ที่รัก

     ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก สำหรับจดหมายของคุณที่อวยพรให้ผมประสบความสำเร็จทุกประการ และเดินทางโดยสวัสดิภาพ

     คำพูดของคุณในจดหมายนั้น นับว่าเป็นเครื่องส่งเสริมสำหรับผมในอนาคต ผมจะพยายามทำตัวของผมให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและคนไทยในทุกๆ ทางที่จะเป็นไปได้ เมื่อผมได้สำเร็จการศึกษาและกลับมากรุงเทพฯ แล้ว

     โปรดนำความปรารถนาดีของผมไปยังทุกๆ คน ในครอบครัวของคุณด้วย

ด้วยความสุจริตใจ

สง่า

(Visited 1,098 times, 1 visits today)