การเชิญไปรับประทานอาหารค่ำและชมภาพยนตร์(Invitation to Dinner and Pictures)

44 Sukho Thai Road

Bangkok

June 20, 2012

My dear Mrs. Smith :

     Will you and Mr. Smith give us the pleasure of your company on Sunday evening, the twenty nineth of June “? I plan to entertain some friends at dinner and later’at the Grands Theatre to see “This is Our World”

     We shall have dinner at seven to allow enough time to drive for pleasure and in our seats before the show begins.

Very sincerely yours.

    Patricia Jones

คำศัพท์ที่ควรทราบ

plan = มีแผนการณ์

entertain = เลี้ยง

friends = เพื่อน

later = ต่อมา

allow = อนุญาต

enough = พอเพียง

time = เวลา

drive = ขับรถ

for pleasure = เที่ยวเล่น

seats = ที่นั่ง

before = ก่อน

show = ภาพยนตร์

คำแปลเป็นภาษาไทย

๔๔ ถนนสุโขทัย

กรุงเทพฯ

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

คุณนายสมิธที่รัก

     คุณนาย และคุณสมิธจะยินดีไปร่วมกับเราในตอนเย็นวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายนได้ไหม ? ฉันมีแผนการณ์ที่จะเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อนๆ บางคน แล้วก็พากันไปชมภาพยนตร์เรื่อง “นี่คือโลกของเรา” ที่โรงภาพยนตร์แกรนด์

     เราจะรับประทานอาหารค่ำเวลา ๑๙.๐๐ น. เพื่อเราจะได้มีเวลาพอสำหรับขับรถเที่ยว และไปนั่งที่ที่ของเรา ได้ก่อนที่ภาพยนตร์จะฉาย

ด้วยความจริงใจ

ปาตริเซีย  โยนส์

Acceptation (การตอบรับ)

33 Hajaprarob Road

Bangkok

June 22, 2012

My dear Mrs. Jones :

     Thank you very much for your kind invi­tation. I should be delighted to come as invited on Sunday evening, the twenty-ninth of this month.

     I hope “This is Our World” will be very interesting to see. I have dccided to come a little earlier so that we may have an apportunity to talk to each other about what happened to your daughter last week.

     Thanking you once again.

Most sincerely yours.

Jane Smith

คำศัพท์ที่ควรทราบ

Thank = ขอบคุณ

Delighted = ยินดี

as invited = ตามที่ถูกเชิญ

month = เดือน

hope =  หวัง

world  = โลก

decided = ตัดสินใจ

a little = นิดหน่อย

earlier = แต่เนิ่นๆ

opportunity = โอกาส

talk = พูด

each other = กันและกัน

about = ด้วยเรื่อง

what = สิ่งที่

happened = ได้เกิดขึ้น

daughter = บุตริ

last  = ก่อน, ที่แล้ว

week = สัปดาห์

คำแปลเป็นภาษาไทย

๓๓ ถนนราชปรารภ

กรุงเทพ ฯ

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

คุณนายโยนส์ ที่รัก

     ขอบคุณมากสำหรับการเชิญอันเต็มไปด้วยความกรุณาของคุณ ฉันยินดีที่จะมาตามคำเชิญในตอนเย็นวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เดือนนี้

     ฉันหวังว่า (ภาพยนตร์เรื่อง) “นี่คือโลกของเรา” คงจะน่าชมมาก ฉันได้ตัดสินใจที่จะมา (ถึงบ้านคุณ) แต่เนิ่นๆ เพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่ได้บังเกิดขึ้นแก่บุตรีของคุณนายเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้

ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

ด้วยความสุจริตใจ

เจน สมิธ

Refusal (การปฏิเสธ)

33 Rajaprarob Road

Bangkok

June 22, 2012

My dear Mrs.Jones :

     I am so sorry, but I shall have to decline your kind invitation to dinner on Sunday, as I have an appointment with the dentist I hope this will not upset your plans.

     I am very disappointed about the matter because I would have liked to have joined you very much.

     With best wishes,

Most sincerely yours,

Jane Smith

คำศัพท์ที่ควรทราบ

So = มาก

but = แต่

to decline =ปฏิเสธ

appointment  = การนัดหมาย

dentist = ทันตแพทย์

upset = ทำให้ล้มเหลว

plans = แผนการณ์

disappointed = ผิดหวังเสียใจ

matter = เรื่อง

because = เพราะว่า

liked        = ชอบ อยาก

joined = ร่วมกับ

with = ด้วย, กับ

best wishes = ความปรารถนาดีที่สุด

Expressions ที่ควรจดจำ

to be so sorry = เสียใจ

to very much regret = เสียใจมาก

to decline an invitation = ปฏิเสธการเชิญ

to have an appointment with = มีนัดไว้กับ

to upset your plans = ทำให้แผนการณ์ของคุณล้มเหลว

to be very disappointed = ผิดหวังอย่างมากมาย

about the (this) matter = เกี่ยวกับเรื่องนี้

with best wishes = ด้วยความปรารถนาดีที่สุด

most sincerely yours = ด้วยความจริงใจอย่างที่สุด

คำแปลเป็นภาษาไทย

๓๓ ถนนราชปรารภ

กรุงเทพ ฯ

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

คุณนายโยนส์ ที่รัก

     ฉันมีความเสียใจมากที่ฉันจะต้องปฏิเสธการเชิญอันเต็มไปด้วยความกรุณาของคุณนายให้ไปรับประทานอาหารค่ำในวันอาทิตย์นี้ เพราะฉันได้มีการนัดหมายไว้กับทันตแพทย์ ฉันหวังว่าเรื่องนี้คงไม่ทำให้แผนการณ์ของคุณล้มเหลว

     ฉันองก็ผิดหวังในเรื่องนี้อย่างมากมาย เพราะว่าฉันก็อยากมาร่วมกับคุณมากทีเดียว

     ด้วยความปรารถนาดีอย่างที่สุด

ด้วยความจริงใจ

เจน สมิธ

(Visited 1,732 times, 2 visits today)