การเชิญรับประทานอาหารเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล

Formal Invitation to Dinner (to meet person or persons) การเชิญรับประทานอาหาร (เป็นการรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล)

Mr. and Mrs. John Hobart

request the pleasure of

Nai and Nang Phloyphrom’s

company at dinner

on Saturday, January, nineteenth

at seven o’clock

at

the Erawan Hotel

Raja Prarob Road, Bangkok

to meet Mr. and Mrs. Jack Simpsons

                                               R.S.V.P.

คำแปลเป็นภาษาไทย

นาย และนางจอห์น โฮบาร์ต

มีความยินดีขอเชิญ

นาย และนาง พลอยพรหม

ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำ

ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม

เวลา ๑๙.๐๐ น.

โรงแรมเอราวัณ

ถนนราชปรารภ กรุงเทพ ฯ

เพื่อเลี้ยงรับรองเป็นเกียรติแก่นายและนางแจ๊ค ซิมพ์สันส์

(โปรดตอบ)

ข. แบบที่ ๒

Mr. and Mrs. John Hobart

request the pleasure of

Nai and Nang Phloyphrom’s

company at dinner

to meet Mr. and Mrs. Jack Simpsons

on Saturday, January, nineteenth

at seven o’clock

at

the Erawan Hotel

Raja Prarob Road. Bangkok

R.S.V.P.

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายและนางจอห์น โฮบาร์ต

มีความยินดีขอเชิญ

นายและนาง พลอยพรหม

ไปร่วมรับประทานอาหารคํ่า

เพื่อเลี้ยงรับรองเป็นเกียรติแก่นายและนางแจ็ค ซิมพ์สันส์

ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม เวลา ๑๙.๐๐ น.

ที่

โรงแรมเอราวัณ

ถนนราชปรารภ กรุงเทพ ฯ

                                                                 (โปรดตอบ)

หมายเหตุ สำหรับวลีว่า “to meet Mr. and Mrs. Jack Simpsons” อาจจะเขียนได้ตามแบบ ก. หรือ ข. ก็แล้วแต่ใจสมัคร

Formal Acceptance การตอบรับเชิญตามแบบแผน

Nai and Nang phloyphrom

accept with pleasure the kind invitation

of

Mr. and Mrs. John Hobart

for dinner

to meet Mr. and Mrs. Jack Simpsons

on Saturday, January, nineteenth

at seven o’clock

at

the Erawan Hotel

Raja prarob, Bangkok

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายและนางพลอยพรหม

ขอตอบรับเชิญด้วยความยินดี

จาก

นายและนางจอห์น โฮบาร์ต

ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำ

เพื่อเลี้ยงรับรองเป็นเกียรติแก่นายและนางแจ๊ค ซิมพ์สันส์

ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม

เวลา ๑๙.๐๐ น.

ที่

โรงแรมเอราวัณ

Formal Refusal การตอบปฏิเสธรับเชิญตามแบบแผน

Nai and Nang Phloyphrom

exceedingly regret that a previous engagement

prevents their acceptance of

Mr. and Mrs. John Hobart’s kind invitation

to dinner

to meet Mr. and Mrs. Jack Simpsons

on Saturday, January, nineteenth

at seven o’clock

at

the Erawan Hotel

Raja Prarob Road, Bangkok

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายและนางพลอยพรหม

มีความเสียใจเป็นอย่างมากที่การนัดหมายซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว

ได้ขัดขวางการรับเชิญจาก

นายและนางจอห์น โฮบาร์ต

ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำ

เพื่อเลี้ยงรับรองเป็นเกียรติแก่นายและนาง แจ๊ค ซิมพ์สันส์

ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม

เวลา ๑๙.๐๐ น.

ที่

โรงแรมเอราวัณ

ถนนราชปรารภ กรุงเทพ ฯ

(Visited 398 times, 1 visits today)