การเชิญตามแบบแผนให้ไปรับประทานอาหารค่ำ(Formal Invitation of Dinner)

Nai and Nang Phloyphrom

request the pleasure of

(Mr. and Mrs. Paddingtons)

……………………………………

company at dinner

on Sunday, December, eleventh

at seven o’clock

at

the Grand Hotel

in front of the National Stadium

R.S.V.P

คำศัพท์ที่ควรทราบ

request   = ขอร้อง

pleasure = ความยินดี

company = การร่วม, พรรคพวก

in front of = หน้า

R.S.V.P = โปรดตอบ

R.S.V.P = Repondez, s’ il vous plait

National Stadium สนามกีฬาแห่งชาติ

คำแปลเป็นภาษาไทย

นาย และนาง พลอยพรหม

มีความยินดีขอเชิญ

(นาย และนาง แพ็ดดิงตัน)

…………………………………

มาร่วมรับประทานอาหารค่ำ

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม

เวลา ๑๙.๐๐ น.

ที่โรงแรมแกรนค์

หนาสนามกีฬาแห่งชาติ

(โปรดตอบ)

Acceptance (formal) การต้อนรับ(เชิญ) ตามแบบแผน

Mr. and Mrs. Paddingtons

accept with pleasure the kind invitation

of

Nai and Nang Phloyphrom

for dinner

on Sunday, December, eleventh

at seven o’clock

คำแปลเป็นภาษาไทย

นาย และนาง แพ็ดดิงตัน

ขอตอบรับการเชิญด้วยความยินดี

จาก

นายและนางพลอยพรหม

ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำ

เวลา ๑๙.๐๐ น.

Refusal (formal) การตอบปฏิเสธการรับเชิญตามแบบแผน

ก. แบบที่ ๑

Mr. and Mrs. Jones

exceedingly regret that their trip to Chiengmai

prevents their acceptance of

Nai and Nang Phloyphrom’s kind invitation

for dinner

on Sunday, December, eleventh

at seven o’clock

คำแปลเป็นภาษาไทย

นาย และ นางโยนส์

มีความเสียใจเป็นอย่างมากที่การเดินทางไปเชียงใหม่

ของเขาได้ขัดขวางการรับเชิญ

จากนาย และนาง พลอยพรหม

ให้ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำ

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม

เวลา ๑๙.๐๐ น.

(Visited 435 times, 1 visits today)